مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 5)

EGFR-targeted therapy pdf
EGFR درمانی هدفمند word
V(D)J Recombination and the Evolution of the Adaptive Immune System pdf
V (D) J نوترکیب و تکامل قابل انطباق دستگاه ایمنی word
Cold resistance in plants: A mystery unresolved pdf
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
Role of Pendrin in Acid-base Balance pdf
نقش پندرین در تعادل اسید – باز word
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds pdf
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی word
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes pdf
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین word
Saturable binding of indisulam to plasma proteins and distribution to human erythrocytes pdf
اتصال اشباع پذیر ایندیزولام به پروتـﺋین های پلاسما و توزیع آن در اریتروسیت های انسانی word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
Translational control by 30-UTR-binding proteins pdf
کنترل ترجمه به وسیله‌ی پروتئین‌های متصل شونده به 3́-UTR word
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation pdf
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد word
Epigenetic Cancer Prevention Mechanisms in Skin Cancer pdf
مکانیسم های اپی ژنتیکی مهارکننده ی تومور در سرطان پوست word
Directing human embryonic stem cells to generate vascular progenitor cells pdf
هدایت سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید پیش سازهای عروقی word
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis pdf
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است word
Metallothionein functions and structural characteristics pdf
عملکردهای متالوتیونین و مشخصه های ساختاری word
Interaction of photosynthetic bacterium, Rhodopseudomonas Palustris, with montmorillonite clay pdf
برهمکنش بین باکتری فتوسنتزی Rhodopseudominase Palustris با کانی رسی monrmorillonite word
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus pdf
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس word
Cellular Targeting for Cochlear Gene Therapy pdf
هدف گیری سلولی برای ژن در مانی کوکلئار (حلزونی) word
Emerging roles for chromatin remodeling in cancer biology pdf
نقشهای جدید برای بازسازی کروماتین در زیست شناسی سرطان word
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance pdf
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید