مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 9)

Membrane air-conditioning system driven by renewable energy pdf
سیستم تهویه هوای غشایی که با انرژی های تجدید پذیر کار می کنند word
Ni-ZSM-5 catalysts: Detailed characterization of metal sites for proper catalyst design pdf
کاتالیست های Ni-ZSM-5: مشخصه یابی دقیق سایت های فلزی برای طراحی مناسب کاتالیست word
New efficient numerical method for solving pair correlation equations for diatomic molecules pdf
روش عددی جدید و کارآمد برای حل معادلات همبستگی دوتایی برای مولکول دو اتمی word
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel pdf
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع word
Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture pdf
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها word
Gold nanoparticle probes for the detection of nucleic acid targets pdf
پروب های نانوذرات طلا برای تشخیص اهداف نوکلئیک اسید word
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
MOLECULAR AND MICROSCOPIC STRUCTURAL EFFECTS IN THE DETONATION OF FLUID EXPLOSIVES pdf
اثرات ساختاری مولکولی و میکروسکوپی در انفجار مواد منفجره سیال word
Reactant-selective oxidation over composite zeolite-4A coated Pt/γ-Al2O3 particles pdf
اكسایش انتخابی واكنش‌دهنده بر روي تركيب زئوليت-4A پوشيده شده با ذرات Pt/γ-Al2O3 word
Applications of capillary electrophoresis in forensic analytical chemistry pdf
کاربردهای الکتروفورز مویین در شیمی تجزیه ای قضایی word
Epoxy Thermosets with Self-Healing Ability pdf
ترموست‌های اپوکسی با قابلیت خودترمیمی word
Thermal stabilisation of poly(vinyl chloride) by organotin compounds pdf
پايدارسازي گرمايي پلي وينيل کلريد با ترکيبات آلي قلع word
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect pdf
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک word
Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO pdf
خواص مکانیکی و حرارتی pvc-EBSO انعطاف پذیر word
Determination of 2,4,6-trichloroanisole by cyclic voltammetry pdf
تعیین 6،4،2-تری کلرو آنیزول توسط ولتامتری چرخه ای word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
Liquid-phase oxidation of cyclohexane to cyclohexanone over cobalt-doped SBA-3 pdf
اکسیداسیون فاز مایع سیکلو هگزان به سیکلوهگزانون با کبالت داپد SBA-3 word
A fast and non-destructive method to discriminate beef samples using TD-NMR pdf
یک روش سریع و غیرمخرب برای تشخیص نمونه های گوشت گاو با استفاده از TD-NMR word
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review pdf
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید