مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 2)

Chocolate yield stress as measured by oscillatory rheology pdf
اندازه گيري تنش تسليم شکلات با استفاده از رئولوژي نوساني word
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride pdf
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc) word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS pdf
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
Thermal stabilisation of poly(vinyl chloride) by organotin compounds pdf
پايدارسازي گرمايي پلي وينيل کلريد با ترکيبات آلي قلع word
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups pdf
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera) word
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review pdf
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور word
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite pdf
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11 word
State of Polyphenols in the Drying Process of Fruits and Vegetables pdf
وضعيت پلي فنول ها در فرايند خشک کردن ميوه ها و سبزيجات word
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption pdf
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال word
Sample preservation for the analysis of antibiotics in water pdf
محافظت از نمونه برای تجزیه و تحلیل آنتی بیوتیک ها در آب word
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Effect of Various Additives on the Physical Properties of Polyvinylchloride Resin pdf
اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید word
Single polymer composites: a review pdf
کامپوزیت های پلیمری منحصر به فرد word
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers pdf
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان word
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS pdf
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا word
Antimicrobial nanostructures in food packaging pdf
نانوساختارهای ضدمیکروبی در بسته‌بندی خوراکی‌جات word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید