مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 2)

Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors pdf
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers pdf
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه word
Aluminum-based localized surface plasmon resonance for biosensing pdf
رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم برای حسگرهای زیستی(بیوسنسورها) word
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New 2-Substituted Benzothiazole Derivatives pdf
سنتز و فعالیت ضدمیکروبی برخی مشتقات بنزوتیازول 2-جایگزین شده word
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study pdf
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی word
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films pdf
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو word
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer pdf
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز word
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite pdf
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11 word
Molecularly imprinted polymer particles: Formation, characterization and application pdf
ذرات پلیمر قالب مولکولی: تشکیل، مشخصات و کاربردها word
The effect of addition of Nd and Ce on the microstructure and mechanical properties of ZM21 Mg alloy pdf
اثر افزودن Nd و Ce بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم ZM21 word
Capillary liquid chromatography separations using non-porous pillar array columns pdf
جداسازی کروماتوگرافی مایع مویینه با استفاده از آرایه ستونی غیرمتخلخل word
A label-free electrochemical biosensor based on a DNA aptamer against codeine pdf
حسگر زیستی الکتروشیمیایی بدون نشاندار بر اساس آپتامر DNA در برابر کدئین word
Sample preservation for the analysis of antibiotics in water pdf
محافظت از نمونه برای تجزیه و تحلیل آنتی بیوتیک ها در آب word
Ball milling in organic synthesis: solutions and challenges pdf
آسیاب گلوله ای در سنتز مواد آلی: روش ها و چالش ها word
The liquid–liquid phase separation and crystallization of vanillin in 1-propanol/water solution pdf
جداسازی فاز مایع- مایع و تبلور وانیلین در محلول 1- پروپانول/آب word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید