مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 1)

خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات word
Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review pdf
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک word
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ: word
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption pdf
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال word
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors pdf
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم word
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage pdf
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم word
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect pdf
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی word
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD) pdf
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD) word
Characterization and Applications of Calcium Ferrites Based Materials Containing Active Oxygen Species pdf
مشخصه‌یابی و کاربردهای مواد مبتنی بر فریت های کلسیم حاوی گونه های فعال اکسیژن word
Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning pdf
Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis pdf
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی word
Synthesis and properties of long [n]cumulenes (n≥5 pdf
سنتز و خواص [n]کومولن های بلند (n≥5) word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
The development of LC-MS pdf
توسعه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works pdf
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > شيمی > مقاله های شيمی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید