مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 2)

Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy pdf
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ word
Defining Pilates exercise: A systematic review pdf
تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک word
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior pdf
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها word
The Molecular Basis of Leukemia pdf
مبنای مولکلولی سرطان خون word
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis pdf
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است word
Application of Data Mining Methods and Techniques for Diabetes Diagnosis pdf
کاربرد روشها و تکنیکهای داده کاوی در تشخیص دیابت word
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers pdf
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان word
Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia pdf
درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه word
Mesenchymal stem cell signaling in cancer progression pdf
پيام رساني سلول بنيادي مزانشيمي در پيشرفت سرطان word
اثرات ورزش ایروبیک هشت هفته ی بر سطح سرم CRP، IL-6 و فیبرینوژن بر زنان میانسال word
Advances in Targeting HER3 as an Anticancer Therapy pdf
پیشرفت ها در هدف گیری HER3 به عنوان یک درمان ضد سرطان word
Review of methods for functional brain connectivity detection using fMRI pdf
مرور روش های آشکارسازی ارتباط عملکردی مغز با استفاده از fMRI word
Risk Factors for ‘Small for Gestational Age Babies pdf
عوامل خطر سن حاملگی پایین برروی نوزادان word
EGFR-targeted therapy pdf
EGFR درمانی هدفمند word
Discriminative analysis of non-linear brain connectivity in schizophrenia: an fMRI Study pdf
آنالیز افتراقی ارتباط غیرخطی مغز در شیزوفرنی: یک مطالعه fMRI word
Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at labor: Observational study pdf
خونریزی پس از زایمان با سطح هموگلوبین در هنگام زایمان در ارتباط است : مطالعه عینی word
A DATA MINING APPROACH FOR PREDICTION AND TREATMENT OFDIABETES DISEASE pdf
رویکرد داده کاوی برای پیش بینی و درمان بیماریهای دیابتی word
شیوع جهانی دیابت برآوردهایی برای سال 2000 و پیش بینی هایی برای سال 2030 word
Effects of Physical Activity and Sedentary Time on the Risk of Heart Failure pdf
اثرات فعالیت فیزیکی و زمان نشستن ( استراحت) بر روی خطر نارسایی قلبی word
Moral Accountability and Integrity in Nursing Practice pdf
مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری word
Pregnancy outcomes among mothers aged 15 years or less pdf
پیامدهای بارداری در مادران با طیف سنی 15 سال و کمتر word
Quality of Care of Diabetes Mellitus Type II patients in Iran pdf
کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع II در ایران word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید