مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی (صفحه 1)

Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers pdf
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه word
Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw cotton linter pdf
استخراج و شناسایی ساختارهای نانوسلولز از لینتر پنبه خام word
Nano-structured zinc oxide–cotton fibers: synthesis, characterization and applications pdf
الیاف پنبه حاوی نانو ساختارهای اکسید روی: سنتز، خصوصیات و کاربردها word
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles pdf
تکمیل حفاظت در برابر UV و خود پاک کنندگی برای پارچه پنبه ای با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی word
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers pdf
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن word
Effect of Fibre Fineness and Spinning Speed on Polyester Vortex Spun Yarn Properties pdf
اثر ظرافت الیاف و سرعت ریسندگی روی خواص نخ پلی استر ورتکس word
Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene pdf
سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی پروپیلن word
Viscose Functionalisation with a Combination of Chitosan/BTCA Using Microwaves pdf
عامل دار کردن ویسکوز به وسیله ترکیبی از کیتوسان/BTCA و با استفاده از امواج مایکروویو word
Silvering of Inert PET-Textile Materials by Means of One-Bath and Two-Bath Methods and their Characteristics pdf
نقره اندود کردن کالای پلی استری به وسیله روش های یک حمامه و دو حمامه و خصوصیات آن ها word