مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 3)

A study of mining fatalities and coal price variation pdf
مطالعه تلفات معدنی و تغییرات قیمت زغال سنگ word
A conceptual framework for characterizing mineralized waste rocks as future resource pdf
چارچوب مفهومی برای مشخص کردن سنگهای باطله کانی‌سازی‌شده به عنوان منابع آینده word
Practical assessment of rock damage due to blasting pdf
ارزیابی عملی آسیب سنگ در اثر آتشباری word
A Practical Procedure for the Back Analysis of Slope Failures in Closely Jointed Rock pdf
یک روش عملی برای آنالیز برگشت شکست دامنه ها در توده سنگ های با درزه های نزدیک به هم word
Law of gas production during coal heating oxidation pdf
قانون تولید گاز در هنگام اکسیداسیون گرمایشی زغالسنگ word
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها word
New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings pdf
روش های جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی word
Characterization of fractured rock in the vicinity of tunnels by the swept impact seismic technique pdf
Solvent extraction of samarium from aqueous nitrate solution by Cyanex301 and D2EHPA pdf
استخراج حلالی ساماریوم از محلول آبی نیترات با استفاده از Cyanex301 و D2EHPA word
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling pdf
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت word
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate pdf
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی word
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting pdf
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن word
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry pdf
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی word
A review of research on spontaneous combustion of coal pdf
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ word
Risk management and workers’ safety behavior control in coal mine pdf
مدیریت ریسک و کنترل رفتار ایمنی کارگر در معدن زغال سنگ word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word
Environmental issues from coal mining and their solutions pdf
مسائل زیست‌محیطی ناشی از استخراج زغال‌سنگ و راه‌حل‌های آن‌ها word
Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break pdf
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها word
Seismic Prospecting Technique for Coalbed Methane Accumulating Area pdf
تکنیک پی‌جویی لرزه‌ای برای ناحیه تجمع متان لایه زغالی word
اثر انرژی مایکرو ویو با توان بالا روی قابلیت خرد شدن لیگنیت Cayirhan Turkish word
Bioleaching of two different types of chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans pdf
فروشویی زیستی دو نوع مختلف از کالکوپیریت با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید