مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean
Finite element resistivity modelling for three-dimensional structures with arbitrary anisotropy
مدل سازی مقاومت المان محدود برای سازه های سه بعدی با ناهمسانگردی خودسرانه (ارادی)
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی
Discussion on theory and methods of land-use planning in mining area
بحث درخصوص تئوری و روش های آمایش سرزمین در منطقه ی معدن کاری
Seismic Prospecting Technique for Coalbed Methane Accumulating Area
تکنیک پی‌جویی لرزه‌ای برای ناحیه تجمع متان لایه زغالی
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation
اثر پیش عملیات با مایکروویو روی شناورسازی زغال سنگ اکسیده
Solvent extraction of samarium from aqueous nitrate solution by Cyanex301 and D2EHPA
استخراج حلالی ساماریوم از محلول آبی نیترات با استفاده از Cyanex301 و D2EHPA
Bioleaching of two different types of chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans
فروشویی زیستی دو نوع مختلف از کالکوپیریت با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans
Numerical Simulation of Stability for Underground Powerhouse Cavern Group of Jinping Hydropower Station
شبیه سازی عددی پایداری برای گروه مغار نیروگاهی زیرزمینی ایستگاه برق-آبی جینپینگ
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings
روش های جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
Improving fleet management in mines: The benefit of heterogeneous match factor
بهبود مدیریت ناوگان در معادن: فواید بکارگیری نسبت تطابق ناهمگونی ناوگان
Study of new process technology for low-grade refractory zinc oxide ore
مطالعه تکنولوژی فراوری جدید برای کانسنگ اکسید روی نسوز عیار پایین
یک روش برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله تخصیص کامیون-شاول در معادن روباز

Skip Navigation Links