مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 10)

3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns pdf
تحلیل های عددی سه بعدی ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
Investigating the properties of steel shear walls reinforced with Carbon Fiber Polymers pdf
بررسی مشخصات دیواربرشی فولادی تقویت شده با الیاف فیبرکربن word
Strength and resilient behavior of lime modified pond ash as pavement layer pdf
The densification of granular soils using vibro methods pdf
متراکم سازی خاک های دانه ای با استفاده از روش های ارتعاشی word
Mechanical Testing in Unsaturated Soils pdf
آزمایشات مکانیکی در خاک های غیر اشباع word
A hybrid swarm intelligence based particle-bee algorithm for construction site layout optimization pdf
Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume pdf
جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
Flexural fatigue evaluation of cement-treated mixtures of reclaimed asphalt pavement and crushed aggregates pdf
ارزیابی خستگی خمشی مخلوط های سیمانی با مصالح روسازی بازیافتی و سنگ دانه های شکسته word
EARTHQUAKE ANALYSIS OF CONCRETE GRAVITY DAMS INCLUDING RESERVOIR BOTTOM ABSORPTION AND DAM-WATER-FOUNDATION ROCK INTERACTION pdf
آنالیز زمین لرزه سدهای بتنی وزنی با احتساب جذب کف مخزن و تعامل سنگ پی- آب و سد word
Influence of stress path on tunnel excavation response – Numerical tool selection and modeling strategy pdf
اثر مسیر تنش بر انتخاب ابزار عددی-پاسخ حفر تونل و استراتژی مدل سازی word
Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact pdf
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک word
اثر شاخص های سازه ای و سطح خطر بر روی برآورد تلفات لرزه ای سازه های دارای قاب چوبی سبک word
Self-healing of Engineered Cementitious Composites in the Natural Environment pdf
خود ترمیم شوندگی کامپوزیت های سیمانی مهندسی در محیط طبیعی word
کشف مدل سازی محیطی عملیات ساخت جاده با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته word
Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres pdf
عملکرد خمشی بتن ساخته شده با الیاف فولادی و الیاف مصنوعی word
Safety evaluation of signalized intersections with left-turn waiting area in China pdf
ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه انتظار گردش به چپ در چین word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
Quality assessment of soil bearing capacity factor models of shallow foundations pdf
ارزیابی کیفیت مدل های ضریب ظرفیت باربری خاک در شالوده های سطحی word
Management and recycling of waste glass in concrete products: Current situations in Hong Kong pdf
مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی: وضعیت کنونی در هونگ کونگ word
مدلسازی حرکت عابران پیاده و شبیه سازی دینامیک تخلیه اهالی روی پلکان word
A Comparison of Extreme Rainfall Depths from Tropical and Nontropical Storms pdf
مقایسه عمق بارش حدی از طوفان های گرمسیری و غیر گرمسیری word
Ultimate Strength of the RC walls under interactive performance of in-plane and out-of-plane loadings pdf
مقاومت نهایی دیوارهای RC تحت عملکرد تعاملی (فعل و انفعالی) بارگذاری های درون صفحه و برون صفحه word
Progressive Collapse of Steel Frames pdf
فروریزش پیش رونده در قاب های فولادی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید