مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 8)

A decentralized approach for mining event correlations in distributed system monitoring pdf
روشی غیر متمرکز برای کاوش روابط رویداد، در نظارت بر سیستم توزیع شده word
Explicit rough–fuzzy pattern classification model pdf
ارائه مدلی صریح برای دسته بندی الگو به کمک تئوری مجموعه های راف – فازی word
Secure and Dependable Cloud Services for TPA in Cloud Computing pdf
سرویس های ابری ایمن و قابل اطمینان TPA در محاسبات ابری word
A New Learning Algorithm for a Fully Connected Neuro-Fuzzy Inference System pdf
الگوریتم یادگیری جدید برای یک سیستم استنتاج فازی-عصبی کاملآ همبند word
Security and Privacy in Cloud Computing pdf
رویکردی بر امنیت و حریم در رایانش ابری word
A green energy-efficient scheduling algorithm using the DVFS technique for cloud datacenters pdf
الگوریتم زمانبندی با انرژی کارآمد سبز با استفاده از روش DVFS برای مراکز داده ابر word
WHAT DOES IT SERVICE MANAGEMENT LOOK LIKE IN THE CLOUD? pdf
مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ word
Auctioning Game based Demand Response Scheduling in Smart Grid pdf
بازي مزايده بر اساس زمانبندي پاسخ به تقاضا در شبكه هوشمند word
A Novel Low-voltage Low-power SAR ADC for biomedical applications pdf
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR ولتاژ پایین و توان پایین جدید برای کاربردهای بیومدیکال word
ACCURACY ANALYSIS OF KINECT DEPTH DATA pdf
آنالیز دقت و صحتِ داده های عمقی Kinect word
Foundations for Designing Secure Architectures pdf
بنیان های طراحی معماری های ایمن word
A new intelligent system for senior executives to maintain remote control of their company pdf
سیستم جدید هوشمند برای مدیریت غیرحضوری شرکت ها word
Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach pdf
ديدگاه هاي جهاني در سيستم هاي اطلاعات حسابداري : رويكرد تلفن همراه و ابري word
Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations pdf
مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز word
Detection and Prevention of Sybil Attack in MANET using MAC Address pdf
تشخیص و جلوگیری از حملات Sybil در MANET با استفاده از آدرس MAC word
A fast classification based method for fractal image encoding pdf
یک روش مبتنی بر دسته بندی سریع برای کدگذاری تصویر فرکتال word
3D with Kinect pdf
سنجش سه بعدی (3D) با Kinect word
Multi-class Fruit Classification using RGB-D Data for Indoor Robots pdf
Predictions in Heart Disease Using Techniques of Data Mining pdf
تشخیص بیماری‌های قلبی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
A comparison study of two fuzzy-based systems for selection of actor node in wireless sensor actor networks pdf
دو سیستم مبتنی بر فازی به‌منظور انتخاب گره ی عملگر در شبکه‌های عملگر حسگر بی‌سیم word
Image Fusion Combining Frequency Domain Techniques Based on Focus pdf
ادغام تصویر به وسیله تکنیک های دامنه فرکانسی ترکیبی مبتنی بر فوکوس word
RFID Based Vehicle Identification During Co pdf
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات word
Implementation of cellular learning automata on reconfigurable computing systems pdf
پیاده سازی اتوماتای یادگیری سلولی در سیستم های محاسبات قابل تنظیم word
Maximizing the lifetime of wireless sensor networks with random forwarding pdf
بیشینه سازی طول عمر شبکه های حسگر بی سیم، با استفاده از روش فورواردینگ تصادفی word
Business intelligence as a key strategy for development organizations pdf
هوش تجاری بعنوان استراتژی کلیدی برای توسعة سازمان word
Characterizing and Preventing Chargebacks in Web Payment Services pdf
بررسی و جلوگیری از برگشت پول در خدمات پرداخت اینترنتی word
Using Fuzzy Logic to Build a Heterogeneous Multiagent System for the Robotics Soccer Problem pdf
استفاده از منطق فازی برای ساخت یک سیستم چندعاملی ناهمگن برای مسئله فوتبال رباتیک word
CLUE: Cluster-Based Retrieval of Images by Unsupervised Learning pdf
CLUE: بازیابی مبتنی بر خوشه تصاویر بوسیله یادگیری غیر نظارتی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید