مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 2)

Seismic Prospecting Technique for Coalbed Methane Accumulating Area pdf
تکنیک پی‌جویی لرزه‌ای برای ناحیه تجمع متان لایه زغالی word
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation pdf
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای word
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China pdf
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین word
A review of research on spontaneous combustion of coal pdf
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ word
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران word
Investigation of Index Properties of a Residual Soil Profile pdf
بررسی خصوصیات شاخص پروفیل خاک بازماندی word
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes pdf
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز word
A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits pdf
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک word
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts pdf
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments pdf
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار word
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy pdf
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا word
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes pdf
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری word
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples pdf
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی word
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید