مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran)
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران)
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی
A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts
Investigation of Index Properties of a Residual Soil Profile
بررسی خصوصیات شاخص پروفیل خاک بازماندی
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین
A review of research on spontaneous combustion of coal
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای

Skip Navigation Links