مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 5)

The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE pdf
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی word
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION pdf
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن word
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance pdf
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان word
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests pdf
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect pdf
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا word
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES pdf
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis pdf
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند word
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review pdf
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری word
Halophytes: Biology and Economic Potentials pdf
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی word
Effects of different cytokinins on chlorophyll retention in the moss Bryum argenteum pdf
اثر سیتوکینین های مختلف بر ماندگاری کلروفیل در خزه Bryum argenteum word
A classification system for seed dormancy pdf
سیستم طبقه‌بندی برای خواب بذر (دانه) word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
Cell polarity and tissue patterning in plants pdf
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان word
Cold resistance in plants: A mystery unresolved pdf
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده word
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants pdf
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان word
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling pdf
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید