مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 2)

Cyclin-Dependent Kinases and Cell Division in Plants—The Nexus pdf
کینارهای وابسته به سیکلین و تقسیم سلولی در گیاهان- اتصال (Nexus) word
Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA pdf
تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کدکننده ی طویل word
Cadmium Handling, Toxicity and Molecular Targets Involved during Pregnancy: Lessons from Experimental Models pdf
Functions and Regulation of Programmed Cell Death in Plant Development pdf
اعمال و تنظیم مرگ برنامه‌ریزی‌شده‌ی سلول در تکوین گیاهی word
Quinones Derived from Plant Secondary Metabolites as Anti-cancer Agents pdf
کوئینون (کینون) های مشتق شده از متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان عوامل ضدسرطان word
Present and future challenges of induced pluripotent stem cells pdf
چالش های حال حاضر و آینده ی سلول های بنیادی پرتوان القا شده word
Clinical genetic testing for male factor infertility: current applications and future directions pdf
آزمایش ژنتیک بالینی برای عامل ناباروری مردان: کاربردهای کنونی و خط سیر آینده word
The use of chromosomal microarray for prenatal diagnosis pdf
استفاده از ریزآرایه کروموزومی برای تشخیص پیش زادی word
Value of Organoids from Comparative Epithelia Models pdf
ارزش ارگانوئید های به دست آمده از مدل های اپیتلیال تطبیقی word
نگرش های ساختاری به انتقال الکترون در یک سیتوکروم اکسیداز نوع caa3 word
Preimplantation genetic diagnosis: an update on current technologies and ethical considerations pdf
Cancer genes and the pathways they control pdf
ژن های سرطانی و مسیرهای کنترل کننده آن ها word
High resolution melting method to detect single nucleotide polymorphism of VKORC1 and CYP2C9 pdf
روش ذوب با وضوح بالا برای تشخیص پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی VKORC1 و VKORC1 word
Potential of liraglutide in the treatment of patients with type 2 diabetes pdf
پتانسیل لیراگلوتاید در درمان بیمارانی با دیابت نوع دو word
Cell-free DNA Screening for Fetal Aneuploidy pdf
غربالگری DNA آزاد جنین جهت بررسی آنیوپلوئیدی word
Heap bioleaching of chalcopyrite: A review pdf
بیولیچینگ توده ای کالکوپیریت: بررسی word
Current trends in chloroplast genome research pdf
روش های کنونی برای تحقیقات در زمینه ژنوم کلروپلاستی word
New perspectives on preimplantation genetic diagnosis and preimplantation genetic screening pdf
دیدگاه های جدید در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی و غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Pharmacological modulation of autophagy: therapeutic potential and persisting obstacles pdf
تنظیم دارویی خودخواری: پتانسیل درمانی و موانع موجود word
Preimplantation Genetic Diagnosis pdf
تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی word
New genetic markers for male infertility pdf
مارکرهای ژنتیکی جدید برای ناباروری مردان word
لیراگلوتاید: مرور استفاده از این دارو در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید