مقالات ترجمه شده رياضی (صفحه 2)

On generalized intuitionistic fuzzy subhyperalgebras of Boolean hyperalgebras pdf
زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی word
Removable singularities in C*-algebras of real rank zero pdf
نقاط تکین حذف شدنی در C^* - جبرها از رتبه حقیقی صفر word
Robust aspects of solutions in deterministic multiple objective linear programming pdf
جنبه های قوی راه حل ها در برنامه ریزی خطی چند هدفه ی قطعی word
On single-stage DEA models with weight restrictions pdf
مدل های DEA تک مرحله ای با محدودیت های وزنی word
New algorithms for the numerical solution of nonlinear Fredholm and Volterra integral equations using Haar wavelets pdf
A model of hysteresis with two inputs pdf
یک مدل پسماند با دو ورودی word
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes pdf
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا word
Constructing tight fusion frames pdf
ساخت قاب ترکیب مقید word
A Note on Groups with “Large Extraspecial” Subgroups of Width 4 pdf
تفسیری بر گروه ها با زیرگروه های ویژه بزرگ با پهنای 4 word
A new DEA ranking system based on changing the reference set pdf
یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع word
On the annihilators and attached primes of top local cohomology modules pdf
مطالعه‌ی پوچسازها و اول‌های چسبیده‌ی مدول‌های کوهمولوژی بالا موضعی word
Discrete Event Simulation: The Preferred Technique for Health Economic Evaluations pdf
شبیه سازی پیشامد گسسته: تکنیک مرجح برای ارزیابی های اقتصادی حوزه سلامت و بهداشت؟ word
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management pdf
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب word
Optimal trajectory planning and smoothing splines pdf
برنامه ریزی مسیر حرکت بهینه و اسپلاین های هموار کننده word
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies pdf
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي word
Some New Results on Domination Integrity of Graphs pdf
برخی نتایج جدید در زمینه تمامیت مسلط (Domination Integrity) گرافها word
Theory of integer-valued data envelopment analysis pdf
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح word
A population biological model with a singular nonlinearity pdf
مدل های بیولوژیکی جمعیت با ترم های غیرخطی سینگولار word
A Newton Method for Linear Programming pdf
یک روش نیوتن برای برنامه ریزی خطی word
AUTOMATIC CONTINUITY OF N-HOMOMORPHISMS BETWEEN BANACH ALGEBRAS pdf
پیوستگی اتوماتیک N-شکل هوشمند بین جبرهای BANACH word
Scaffolding Strategy In Mathematics Learning pdf
استراتژی داربست در یادگیری ریاضیات word
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials pdf
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف word
Chebyshev expansion method for solving second and fourth-order elliptic equations pdf
روش بسط چبیشو برای حل معادلات بیضوی مرتبه دو و چهار word
Legendre wavelets method for constrained optimal control problems pdf
روش موجک های لژاندر در مسئله های کنترل بهینه ی مقید word
Moments and cumulants of the multivariate real and complex Gaussian distributions pdf
گشتاورها و انباشتک های توزیع های گاوسی حقیقی و مختلط چندمتغیری word
Convergence of Lagrange Interpolation on the Unit Circle pdf
همگرایی درون یابی لاگرانژ در دایره واحد word
Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into Everyday Use pdf
سواد ریاضی: آیا ما قادریم آموزه های ریاضی را در کاربردهای روزمره به کار بگیریم word

سایر مقالات ترجمه شده رياضی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید