مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 9)

Compact Glow Discharge for the Elemental Analysis of Aqueous Samples pdf
تخلیه تابان فشرده برای تحلیل عنصری نمونه های آبی word
Determination of 2,4,6-trichloroanisole by cyclic voltammetry pdf
تعیین 6،4،2-تری کلرو آنیزول توسط ولتامتری چرخه ای word
Electrochemical sensors for environmental monitoring. Strategy and examples pdf
سنسورهای الکتروشیمیایی برای بررسی زیست محیطی. استراتژی و مثال ها word
MINERAL CONTENTS IN PLEUROTUS (OYSTER MUSHROOM): ASSOCIATION OF COOKING METHOD pdf
مقدار مواد معدنی موجود در Pleurotus (قارچ کلاهکدار): روش پخت مربوطه word
MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF SODIUM CLUSTERS IN ZEOLITE LTA pdf
خواص مغناطیسی و نوری خوشه های سدیم در زئولیت لینده نوع A word
Membrane air-conditioning system driven by renewable energy pdf
سیستم تهویه هوای غشایی که با انرژی های تجدید پذیر کار می کنند word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
A Study of Brass/Squalene Interfacial Compositions Using Surface Analytical Technique pdf
مطالعه ترکیبات سطحی آلیاژ برنج/اسکوالن با استفاده از تکنیک آنالیز سطحی word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works pdf
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر word
Catalytic performance of chromium Schiff base complexes immobilized on mesoporous materials in benzyl alcohol oxidation pdf
Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design, mixture method pdf
بهینه سازی رنگ ترافیکی پایه آب با طراحی آزمایش ها به روش مختلط word
Degradation of acid red 97 dye in aqueous medium using wet oxidation and electro-Fenton techniques pdf
Hydrogenation of edible oil over Pd-Me/Al2O3 catalysts pdf
هیدروژناسیون روغن خوراکی توسط کاتالیست های Pd-Me/Al2O3 word
Advances in solvent-microextraction techniques pdf
پیشرفت ها در تکنیک های میکرواستخراج با حلال word
THE MASS SPECTRA OF CINNOLINES AND THEIR N-OXIDES pdf
طیف جرمی کینولین ها و N-اکسیدهای آنها word
An analytical equation of state for ammonia at high temperatures and high pressures pdf
یک معادله حالت تحلیلی برای محلول آمونیاک در دماها و فشار های بالا word
Molecularly imprinted polymer particles: Formation, characterization and application pdf
ذرات پلیمر قالب مولکولی: تشکیل، مشخصات و کاربردها word
گزینش یون‌های Al3+ با یک پذیرنده‌ی رنگ‌سنجی کارآمد و مشتق‌شده از 5-آمینو اوراسیل word
Analytical challenges in breath analysis and its application to exposure monitoring pdf
چالشهای تجزیه ای در تجزیه تنفس و کاربرد آن در کنترل کردن در معرض گذاری word
Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New 2-Substituted Benzothiazole Derivatives pdf
سنتز و فعالیت ضدمیکروبی برخی مشتقات بنزوتیازول 2-جایگزین شده word
The Philosophy of Chemistry as a New Resource for Chemistry Education pdf
فلسفه‌ی شیمی به منزله‌ی منبعی جدید برای آموزش شیمی word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Total Synthesis of Codeine pdf
سنتز کامل کدئین word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید