مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 4)

High intensity laser-plasma sources of ions—physics and future applications pdf
منابع یونی لیزر-پلاسما با شدت زیاد -فیزیک و کاربردهای آینده word
Mapping Temperature in OLED Displays Using CCD Thermoreflectance pdf
نگاشت دمایی در نمایشگرهای OLED با استفاده از بازتاب حرارتی CCD word
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump pdf
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی word
ارزیابی تاثیر توسعه چرخه سوخت راکتور سریع – بهبود روش ارزیابی word
Effect of neutron irradiation on dosimetric properties of TLD-600H pdf
اثر تابش نوترون روی خواص دزیمتری TLD-600H word
ساخت سلول های خورشیدی دو و سه پیوندی با سلول فوقانی اکسید سیلیکون بی شکل هیدروژن دار (a-SiOx:H) word
تکنیک های پیشرفته کد گذاری پالس برای سنسورهای فیبر نوری توزیعی word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
Analysis of pulse modulation format in coded BOTDA sensors pdf
آنالیز فرمت مدولاسیون پالس در سنسورهای کد گذاری شده BOTDA word
New approach to neutron spectrometry with multi element scintillator pdf
رویکردی جدید در طیف سنجی نوترون با سوسوزن چندعنصری word
The use of gamma radiation in fluid flow measurements pdf
استفاده از تابش گاما در اندازه گیری جریان سیال word
Nonlinear Switching in Plasmonic Directional Couplers pdf
سوییچینگ غیرخطی در کوپلرهای جهت دار پلاسمونیکی word
Structural phase transitions in MgH2 under high pressure pdf
گذارهای فازی ساختاری در MgH2 تحت فشار بالا word
Tri-Gate Graphene Nanoribbon Transistors With Transverse-Field Bandgap Modulation pdf
ترانزیستورهای نانونوار گرافنی سه دروازه با مدولاسیون گاف نواری توسط میدان عرضی word
Design of a ternary static memory cell using carbon nanotube-based transistors pdf
طراحی یک سلول حافظه ایی ایستای سه گانه با استفاده از ترانزیستور های مبتنی بر نانو تیوب کربن word
ALPHA PARTICLE STOPPING IN A DENSE BURNING PLASMA pdf
توقف ذره آلفا در یک پلاسمای چگال در حال سوختن word
Deuterated scintillators and their application to neutron spectroscopy pdf
سوسوزن های دوتریوم دار و کاربرد آنها در طیف سنجی نوترون word
Optical filter based on photonic crystal pdf
فيلتر نوري بر اساس بلور فتونی word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites pdf
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC word
Silicon photonic crystal all-optical logic gates pdf
گیت های منطقی تمام نوری کریستال فوتونیک سیلیکون word
Scalable Concept for Diode-Pumped High-Power Solid-State Lasers pdf
مفهوم قابل سنجش برای لیزرهای حالت جامد توان بالا با دمش دیودی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید