مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 5)

Team staffing modes in organizations: Strategic considerations on individual and cluster hiring approaches pdf
حالت های نیروی انسانی تیمی در سازمان: ملاحظات استراتژیک در روش استخدام فردی و خوشه ای word
A multi-criteria data envelopment analysis model for measuring the productive efficiency of hospitals pdf
ارائه یک مدل تحلیل پوشش داده چندمعیاری بمنظور اندازه گیری میزان سودمندی بیمارستان ها word
Formulation of a strategic knowledge management maturity model pdf
قاعده سازی برای یک مدل بلوغ مدیریت دانش راهبردی word
Local decision making and decision fusion in hierarchical levels pdf
تصمیم گیری محلی و ادغام تصمیم گیری در سطوح سلسله مراتبی word
Aggregate Planning and Forecasting in Make-to-Order Production Systems pdf
برنامه ریزی مجتمع و سیستهای تولیدی " ساخت بر حسب سفارش" word
Mixed Representations of Science and Technology Data for Use in the Management of Technology pdf
نمایش ترکیبی داده های علوم و فناوری برای استفاده در مدیریت فناوری word
A heuristic-based genetic algorithm for the two-machine flowshop scheduling with learning consideration pdf
الگوریتم ژنتیکی مبتنی بر ابتکار برای زمانبندی گردش کار دو ماشینی با ملاحظات یادگیری word
Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model pdf
تكنيك‌هاي MCDM تركيب شده براي بررسي انتخاب سهام بر اساس مدل گوردون word
The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences pdf
احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد word
Managing for quality through knowledge management pdf
مدیریت کیفیت از طریق مدیریت دانش word
CLOUD-BASED SOLUTIONS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A POST-ADOPTION STUDY pdf
راه حل های مبتنی بر ابر برای مدیریت زنجیره تامین: مطالعه پس از اتخاذ word
Detecting credit card fraud by Modified Fisher Discriminant Analysis pdf
تشخیص کلاه‌برداری از کارت اعتباری، با استفاده از روش تفکیک افتراقی فیشرِ تغییر یافته word
Measuring the Effects of Knowledge Management Practices pdf
برآورد اثرات اقدامات مدیریت دانش word
Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of Things perspective pdf
مجازی سازی زنجیره های تأمین وابسته به گل کاری: مروری از یک چشم انداز اینترنت اشیاء word
A Simulation-Based Multi-objective Optimization Study of the Fleet Sizing Problem in the Offshore Industry pdf
بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر شبیه‌سازی مسئله اندازه بندی ناوگان در صنایع فراساحلی word
Management of technology: themes, concepts and relationships pdf
مدیریت تکنولوژی : موضوعات، مفاهیم و روابط word
Explanatory study towards analysis the relationship between Total Quality Management and Knowledge Management pdf
مطالعه تبیینی تجزیه و تحلیل رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش word
Management Systems and Good Practices Related to the Sustainable Supply Chain Management pdf
سیستم های مدیریتی و شیوه های مناسب مرتبط با مدیریت پایدار زنجیره تامین word
A flexible MILP model for multiple-shift workforce planning under annualized hours pdf
مدل PLIM انعطاف پذیر برای تغییر چندگانه برنامه ریزی نیروی کار تحت ساعات سالانه word
Effects of balanced scorecard on performance of firms in the service sector pdf
اثرات کارت امتیازدهی متعادل بر عملکرد شرکت های بخش خدمات word
Knowledge management and value creation in service firms pdf
مدیریت دانش و ایجاد ارزش در شرکت های خدماتی word
Six Sigma and leadership: some observations and agenda for future research pdf
شش سیگما و رهبری: برخی مشاهدات و دستورکارهایی برای تحقیق آتی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید