مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 12)

Measuring the Effects of Knowledge Management Practices pdf
برآورد اثرات اقدامات مدیریت دانش word
A new fuzzy MCDM approach based on centroid of fuzzy numbers pdf
رویکرد جدید تصمیم گیری چند معیاره فازی براساس نقطه مرکزی اعداد فازی word
Fuzzy multiple attributes group decisionmaking, Trapezoidal fuzzy numbers pdf
تصمیم گیری گروهی چند شاخصه فازی براساس روابط ترجیحی فازی word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word
A Fuzzy Two-stage Project Portfolio Selection Model Addressing Financial and Non-financial Factors pdf
یک مدل دو مرحله ای در انتخاب پورتفولیوی پروژه، برای پاسخ به فاکتور های مالی و غیر مالی word
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection pdf
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار word
Supply chain risk management in French companies pdf
مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در شرکتهای فرانسوی word
Management Systems and Good Practices Related to the Sustainable Supply Chain Management pdf
سیستم های مدیریتی و شیوه های مناسب مرتبط با مدیریت پایدار زنجیره تامین word
A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory pdf
چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید word
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda pdf
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق word
Sensitivity analysis on the priority of the objective functions in lexicographic multiple objective linear programs pdf
تحلیل حساسیت بر روی اولویت توابع هدف در برنامه‌های خطی چندهدفه مبتنی بر لکسیکو گرافی word
Iterated local search for the multiple depot vehicle scheduling problem pdf
یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره word
Efficient exact optimization of multi-objective redundancy allocation problems in series-parallel systems pdf
بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد word
A cloud based and Android supported scalable home automation system pdf
A framework for strategic planning in maintenance pdf
چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای تعمیر و نگهداری word
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions pdf
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن word
Multicriteria decision aid in ®nancial management pdf
کمک تصمیم گیری چند معیاری به مدیریت مالی word
Supply chain risk management and performance -A guiding framework for future development pdf
مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین و کارائی-چارچوبی برای توسعه‌ی بیشتر word
تلفیق برنامه زمان بندی نگهداری پیشگیرانه غیر دوره ای و برنامه تولید برای یک تک ماشین word
Project management assets and their relationship with the project management capability of the firm pdf
دارایی های مدیریت پروژه و رابطه اشان با قابلیت مدیریت پروژه شرکت word
Strategic management tools in projects case construction project pdf
ابزارمدیریت استراتژیک در پروژه ساختمان سازی موردی پروژه ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید