مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 10)

The influence of business strategy on project portfolio management and its success — A conceptual framework pdf
تاثیر استراتژی کسب و کار در مدیریت دارایی پروژه و موفقیت آن-چهارچوب مفهومی word
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers pdf
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری word
بررسی سیستم مدیریت اطلاعات خطرات ایمنی راه دائمی در راه آهن و ارزیابی جامع word
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing pdf
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی word
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود word
Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study pdf
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی word
A game theory approach in seller–buyer supply chain pdf
یک روش مبتنی بر نظریه‌ی بازی در زنجیره‌ی تأمین خریدار-فروشنده word
Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications pdf
A multivariate approach for top-down project control using earned value management pdf
رویکرد چند متغیره برای کنترل پروژه بالا به پایین با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده word
Diagnosing Transportation Developing Key Performance Indicators to Assess Urban Transportation Systems pdf
شناسایی و تشخیص حمل و نقل توسعه شاخصهای عملکرد کلیدی برای ارزیابی سیستم های حمل و نقل شهری word
Analysis and evaluation of e-supply chain performances pdf
تحلیل و ارزیابی عملکردهای زنجیره تامین الکترونیکی word
Entrepreneurial environment at regional level: the case of Polish path towards sustainable socio-economic development pdf
محیط کارآفرینانه در سطح منطقه ای : مسیری روشن به سمت توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار لهستان word
Lower Bounding Techniques for DSATUR-based Branch and Bound pdf
تکنیک های کران پایین برای شاخه و کران مبتنی بر DSATUR word
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment pdf
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای word
A method for group decision-making based on determining weights of decision makers using TOPSIS pdf
روشی برای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر تعیین وزن های تصمیم گیران با استفاده از TOPSIS word
A review of analytical models, approaches and decision support tools in project monitoring and control pdf
بررسی مدل های تحلیلی، روش ها و ابزار پشتیبانی تصمیم گیری در نظارت و کنترل پروژه word
Integrated production and job delivery scheduling with an availability constraint pdf
تولید یکپارچه و زمانبندی تحویل کار با محدودیت در دسترسی word
Challenges to Developing Technological Innovation Systems Energy in Abu Dhabi pdf
چالش هایی برای توسعه ی انرژی سیستم های ابداعی مبتنی بر فناوری در ابوظبی word
A decision-making support system module for project manager selection according to past performance pdf
یک ماژول سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای انتخاب مدیر پروژه با توجه به عملکرد گذشته word
تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده word
حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید word
The role of organizational orientation and product attributes in performance for sustainability pdf
نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید