مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 10)

درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP) word
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation pdf
نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش word
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda pdf
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی word
A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk pdf
فرمولبندی تئوری بازیها و رقابت های تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری word
A multi-criteria data envelopment analysis model for measuring the productive efficiency of hospitals pdf
ارائه یک مدل تحلیل پوشش داده چندمعیاری بمنظور اندازه گیری میزان سودمندی بیمارستان ها word
Managerial and Technological Innovations: Any Relationship? pdf
نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟ word
Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP pdf
ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP word
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای word
ERP II: a conceptual framework for next-generation enterprise systems pdf
BPR Best Practices for the Healthcare Domain pdf
بهترین کاربست های BPR برای حوزه ی مراقبت های بهداشتی word
Supply chain management, activity-based costing and organisational factors pdf
مدیریت زنجیره تامین کالا، هزینه یابی براساس فعالیت و عوامل سازمانی word
An improved approximation algorithm for the asymmetric TSP with strengthened triangle inequality pdf
یک الگوریتم تخمین بهبود یافته، برای TSP نا متقارن(فروشنده ی دوره گرد نا متقارن) با نابرابری مثلثی تقویت شده word
Theory of integer-valued data envelopment analysis pdf
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح word
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance pdf
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار word
Multi-Criteria Model in Teaching Assessment pdf
مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی word
Team staffing modes in organizations: Strategic considerations on individual and cluster hiring approaches pdf
حالت های نیروی انسانی تیمی در سازمان: ملاحظات استراتژیک در روش استخدام فردی و خوشه ای word
Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations pdf
آنتروپومتری مردم سنگاپور و اندونزی word
The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks pdf
تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری: یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت word
Quality management effectiveness in Asia: The influence of culture pdf
اثربخشی مدیریت کیفیت در آسیا: تأثیر فرهنگ word
Close-loop or open hierarchical structures in green supply chain management under uncertainty pdf
ساختارهای حلقه بسته و باز در مدیریت زنجیره تامین سبز تحت (شرایط) عدم اطمینان word
Requirements for forming an ‘e-supply chain pdf
مقتضیات مربوط به ایجاد یک "زنجیره تامین الکترونیکی" word
A hybrid method for performance analysis of G/G/m queueing networks pdf
یک روش هیبریدی برای آنالیز عملکرد شبکه های صف G/G/m word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید