مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 8)

DEVELOPING SYSTEM DYNAMICS MODELS WITH "STEP-BY-STEP" APPROACH pdf
توسعه مدل های سیستم دینامیک با رویکردی گام به گام word
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction pdf
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز word
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای word
Performance measurement and the prediction of capital project failure pdf
اندازه گیری عملکرد و پیش بینی شکست پروژه سرمایه word
Requirements for forming an ‘e-supply chain pdf
مقتضیات مربوط به ایجاد یک "زنجیره تامین الکترونیکی" word
Knowledge Management and its Relationship with TQM pdf
مدیریت دانش وارتباط آن با مدیریت کیفیت جامع word
The Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) A cross-cultural validation in an Iranian context pdf
ابعاد پرسشنامه سازمان يادگيرنده ( DLOQ) بررسي بين فرهنگي در ايران word
A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory pdf
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی word
Dimensions of the learning organization in an Indian context pdf
ابعاد سازمان یادگیرنده در چارچوب کشور هند word
Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP pdf
براورد شاخص های مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل با استفاده از DEMATEL و ANP word
Relationships Between Leadership and Success in Different Types of Project Complexities pdf
روابط میان رهبری و موفقیت در گونه های مختلف پیچیدگی های پروژه word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک پروژه word
Bullwhip Effect in the Information Flow of a Supply Chain: A Role of Culture pdf
اثر شلاق چرمی در جریان اطلاعات زنجیره تامین: نقش فرهنگ word
A DSS for production planning focused on customer service and technological aspects pdf
Problem Solving Management Using Six Sigma Tools & Techniques pdf
مدیریت حل مسئله با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های شش سیگما word
Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP pdf
ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP word
Formulation of a strategic knowledge management maturity model pdf
قاعده سازی برای یک مدل بلوغ مدیریت دانش راهبردی word
Uniform parallel-machine scheduling to minimize makespan with position-based learning curves pdf
زمان بندی ماشین های موازی یکنواخت به منظور کمینه کردن زمان انجام کارها با منحنی های یادگیری برمبنای موقعیت word
Knowledge management and value creation in service firms pdf
مدیریت دانش و ایجاد ارزش در شرکت های خدماتی word
Outsourcing effects on firms' operational performance: An empirical study pdf
اثرات برونسپاري بر روي عملكرد مؤثر موسسات تجاري word
Application of the AHP in project management pdf
کاربرد AHP در مدیریت پروژه word
The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards pdf
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks pdf
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید