مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 5)

Handling location uncertainty in probabilistic location-dependent queries pdf
بررسی عدم قطعیت مکانیابی در سوال های وابسته به مکانیابی احتمالی word
A framework for safety automation of safety-critical systems operations pdf
چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی word
Stress-reducing preventive maintenance model for a unit under stressful environment pdf
مدل کاهش استرس تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای یک واحد تحت محیط پر تنش word
پژوهشي تجربي در خصوص شش سطحِ يكپارچگي برنامه‌ريزي منابع سازمانی word
Practical Solutions for a Dock Assignment Problem with Trailer Transportation pdf
راه‏ حل‏ های عملی برای مسئله تخصیص اسکله به حمل و نقل تریلر word
The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated processes pdf
نمودار کنترل کیفیت برای پایش فرایندهای خود همبسته چند متغیره word
Supply chain optimization of biodiesel produced from waste cooking oil pdf
بهینه سازی زنجیره تأمین سوخت های گیاهی تولید شده از ضایعات روغن های خوراکی word
A decision-making support system module for project manager selection according to past performance pdf
یک ماژول سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای انتخاب مدیر پروژه با توجه به عملکرد گذشته word
A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation pdf
Close-loop or open hierarchical structures in green supply chain management under uncertainty pdf
ساختارهای حلقه بسته و باز در مدیریت زنجیره تامین سبز تحت (شرایط) عدم اطمینان word
یک روش شناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه word
ارزیابی پتانسیل رشد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها word
Integrated production and job delivery scheduling with an availability constraint pdf
تولید یکپارچه و زمانبندی تحویل کار با محدودیت در دسترسی word
Capacitated Facility location problem with Variable Coverage Radius in Distribution System pdf
مسئله مکان یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت با متغیر شعاع های پوششی در سیستم توزیع word
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand pdf
DEAHP Approach for Manpower Performance Evaluation pdf
روش DEAHP برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی word
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS) pdf
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS) word
Simultaneous Job Scheduling and Resource Allocation on Parallel Machines pdf
زمانبندي كاري و تخصیص منابع به طور همزمان در ماشینهای موازی word
Analysis and evaluation of e-supply chain performances pdf
تحلیل و ارزیابی عملکردهای زنجیره تامین الکترونیکی word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word
Technology management process assessment: a case study pdf
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی word
A system dynamics modeling framework for the strategic supply chain management of food chains pdf
پویایی سیستمی برای مدل سازی چارچوب مدیریت استراتژیک زنجیره تامین مواد غذایی word
A new DEA ranking system based on changing the reference set pdf
یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع word
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری: فراتحلیلی از عوامل سازمانی، فرهنگی و محیطی word
Knowledge Management And Total Quality Management Integration: Impact On National Youth Strategy pdf
یکپارچه سازی مدیریت دانش(KM) و مدیریت کیفیت جامع(TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان word
Managerial and Technological Innovations: Any Relationship? pdf
نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟ word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید