مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 4)

Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
اثر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی بانک های نیجریه: قابلیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل کننده word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word
The Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) A cross-cultural validation in an Iranian context pdf
ابعاد پرسشنامه سازمان يادگيرنده ( DLOQ) بررسي بين فرهنگي در ايران word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای word
Plant location selection based on fuzzy TOPSIS pdf
انتخاب موقعيت كارخانه براساس روش فازي تاپسيس(Fuzzy- TOPSIS) word
Close-loop or open hierarchical structures in green supply chain management under uncertainty pdf
ساختارهای حلقه بسته و باز در مدیریت زنجیره تامین سبز تحت (شرایط) عدم اطمینان word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان روی استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools pdf
Dimensions of the learning organization in an Indian context pdf
ابعاد سازمان یادگیرنده در چارچوب کشور هند word
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province pdf
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران word
Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery pdf
جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری به منظور مسیریابی کالا در تحویل سوخت word
Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control pdf
Factors Affecting ERP Implementations: Client and Consultant Perspectives pdf
عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور word
تلفیق برنامه زمان بندی نگهداری پیشگیرانه غیر دوره ای و برنامه تولید برای یک تک ماشین word
A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem pdf
یک روش تکراری جدید برای حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه word
Investigating Effectiveness of Quality Management Systems pdf
بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت word
Multi-Criteria Model in Teaching Assessment pdf
مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP pdf
براورد شاخص های مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل با استفاده از DEMATEL و ANP word
TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis pdf
TQM: تسهیل کننده ای برای ارتقا مدیریت دانش؟ تجزیه و تحلیل ساختاری word
Application of the AHP in project management pdf
کاربرد AHP در مدیریت پروژه word
Iterated local search for the multiple depot vehicle scheduling problem pdf
یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره word
A hybrid method for performance analysis of G/G/m queueing networks pdf
یک روش هیبریدی برای آنالیز عملکرد شبکه های صف G/G/m word
Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP pdf
ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید