مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 22)

Ductility of FRP–concrete systems: Investigations at different length scales pdf
شکل پذیری سیستم های بتن مسلح با الیاف پلیمری: تحقیق بر روی مقیاس های طولی مختلف word
Use of Shape Memory Alloys damper device to mitigate vibration amplitudes of bridge cables pdf
استفاده از ابزار مستهلک کنندۀ آلیاژ حافظه ای شکل به منظور کاهش دامنۀ نوسان در کابل های پلها word
Progressive collapse analysis of steel truss bridges and evaluation of ductility pdf
تحلیل فرو پاشی رونده پلهای با خرپای فولادی و ارزیابی شکل پذیری word
Flexural–torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass elements pdf
کمانش خمشی – پیچشی: آنالیز آزمایشگاهی المان های شیشه ای چندلایه word
Variability and Accuracy of Target Displacement from Nonlinear Static Procedures pdf
تنوع و دقت تغیر مکان هدف حاصل شده از روش های غیر خطی استاتیکی word
تحلیل فروپاشی پیش روند لرزه ای پلهای بتن مسلح با روش المان محدود اعمال شده word
Simplifi ed dynamic analysis of eccentric buildings with a setback. 1: the effect of mass irregularity pdf
آنالیز دینامیک ساده سازی شده ساختمان های خارج از محور با عقب نشینی. 1: اثر به هم ریختگی جرمی word
New control strategies for active tuned mass damper systems pdf
استراتژی های کنترلی جدید برای سیستم های میراگر جرمی فعال word
ANCHORING METHOD FOR PRESTRESSING OF FRP REINFORCEMENT pdf
روش مهار پیش تنیدگی آرماتور با استفاده از FRP word
Design of confinement reinforcement for RC columns pdf
طراحی آرماتور سلولی برای ستون های RC word
INELASTIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH CYCLIC LOADING pdf
رفتار غیرالاستیک قطعات بتن مسلح با بارگذاری دوره ای word
خصوصیات غیر خطی میدان های موج تولید شده توسط نوسان ساز و کاربردشان در آشکارسازی هیدروکربن word
نقشه برداری میکرولرزه هیدروکربن روی یک میدان گازی: شناسایی ویژگی های لرزه ای word
آنالیز طیف فرکانس پایین غیرفعال: کشف یک زمینه جدید در ژئوفیزیک word
Seismic Performance of Concentrically Braced Steel Frames in Multistory Buildings with Mass Irregularity pdf
CRITICAL DEBONDING LENGTH IN FRP FLEXURALLY STRENGTHENED RC MEMBERS pdf
طول بحرانی جدا شدگی در اعضای بتن مسلح مقاوم شده به خمش با FRP word
REINFORCED CONCRETE UNDER CYCLIC LOADING pdf
بتن مسلح تحت بارگذاری دوره ای word
SEISMIC RESPONSE OF VERTICALLY IRREGULAR STRUCTURES pdf
پاسخ لرزه ای سازه های دارای در هم ریختگی عمودی word
THE BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER CYCLIC LOADING pdf
رفتار تیرهای بتنى تقويت شده تحت بارگذارى دوره اى word
Design for earthquake-resistent reinforced concrete structural walls pdf
طراحی برای دیوارهای سازه ای بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید