مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 12)

پاسخ یک بعدی زمین به عنوان ابزاری مقدماتی برای تحلیل دینامیکی در مهندسی زلزله ژئوتکنیکی word
An efficient and direct method for buckling analysis of steel frame structures pdf
یک روش مستقیم و کارآمد برای تحلیل کمانش سازه های قاب فولادی word
An accurate two-dimensional theory for deformation and stress analyses of functionally graded thick plates pdf
یک تئوری دو بعدی دقیق برای تحلیل تغییرشکل و تنش صفحات ضخیم هدفمند word
Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate pdf
رفتار هیدرولیز (آبکافت) و انعقاد پلی فریک سولفات و سولفات آهن word
EARTHQUAKE ANALYSIS OF CONCRETE GRAVITY DAMS INCLUDING RESERVOIR BOTTOM ABSORPTION AND DAM-WATER-FOUNDATION ROCK INTERACTION pdf
آنالیز زمین لرزه سدهای بتنی وزنی با احتساب جذب کف مخزن و تعامل سنگ پی- آب و سد word
Slope seismic stability analysis on kinematical element method and its application pdf
تجزیه و تحلیل پایداری لرزه ای ترانشه (شیب) به روش المان جنبشی وکاربرد آن word
Optimal Control of Structural Dampers pdf
کنترل بهینه میراگرهای سازه ای word
Enhancing the Classical Closed-Loop Algorithm in terms of Power Consumption pdf
بهبود الگوریتم حلقه بسته کلاسیک از نظر مصرف نیرو word
یر رفتار خاک غیر اشباع در فضای اشباع- تنش؛ بخش ۱: رفتار احتباس آب و تغییر حجم word
مطالعه تجربی و انالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب اتصال ورقه ای word
تاثیر بارگذاری کششی چرخه ای بر مقاومت خروجی ژئو گریدهایی تعبیه شده در یک خاک مملو از دانه های فشرده word
“ARE WE MOVING IN THE RIGHT DIRECTION? TRANSPORT’S ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT WITH ELECTRE III pdf
آیا در مسیر صحیح در حال حرکت هستیم؟ ارزیابی اثر زیست محیطی حمل و نقل با استفاده از روش ELECTRE III word
Mechanical Testing in Unsaturated Soils pdf
آزمایشات مکانیکی در خاک های غیر اشباع word
تحلیل پارامتریک بر روی سختی اولیه اتصالات صفحه زیر ستون SHS با استفاده از FEM word
CAPACITY OF STIFFENED STEEL SHEAR PANELS AS A STRUCTURAL CONTROL DAMPER pdf
ظرفیت پنل‌های برشی فولادی تقویت‌شده به عنوان یک میراگر کنترل سازه‌ای word
OPTIMAL PLACEMENT OF MULTIPLE TUNE MASS DAMPERS FOR SEISMIC STRUCTURES pdf
جانمایی بهینه میراگرهای جرمی چندگانه تنظیم شده برای سازه های لرزه ای word
Vibration Analysis of Shallow Spherical Domes with Non-Uniform Thickness pdf
تجزیه و تحلیل ارتعاشات گنبدی کروی شکل کم عمق با ضخامت غیر یکنواخت word
Comparison of Stress-Strain Behaviour of Carbonate and Silicate Sediments pdf
مقایسه رفتار تنش-کرنش رسوبات کربناتی و سیلیکاتی word
Comparison of shear lag in structural steel building with framed tube and braced tube pdf
Structural design with Accoya wood pdf
طراحی سازه با چوب Accoya word
Seismic earth pressures on rigid and flexible retaining walls pdf
فشار های لرزه ای خاک بر روی دیوار های حایل متحرک و سخت word
A theoretical model for predicting the rotational capacity of steel base joints pdf
یک مدل نظری برای پیش بینی ظرفیت دورانی اتصالات پایه فولادی word
Site Amplification Factors in Central and Southern California Determined from Coda Waves pdf
ضرائب تشدید محلی در مرکز و جنوب کالیفرنیا با توجه به امواج کودا word
Time–cost relationship for predicting construction duration pdf
رابطه هزینه- زمان جهت برآورد مدت زمان ساخت word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید