مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 6)

Combined cooling, heating and power systems: A survey pdf
سیستم های ترکیبی سرمایشی، گرمایشی و نیروگاهی word
Real-time contouring error estimation for multi-axismotion systems using thesecond-order approximation pdf
On the direct aging of iron based superalloy hot rolled plates pdf
در مورد پیرسازی مستقیم ورق های نورد گرم شده سوپرآلیاژ پایه ی آهن word
Buckling of cracked plate reinforced pdf
کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده word
Deformation Characteristics Evaluation of Modified Equal Channel Angular Pressing Processes pdf
ارزیابی مشخصات تغییرشکل فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان ( ECAP ) اصلاح شده word
Finite element simulation of cross equal channel angular pressing pdf
شبیه سازی اجزا محدود فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان صلیبی (CROSS-ECAP) word
Design Optimization for Pin-Fin Heat Sinks pdf
بهینه سازی طراحی جاذب‌های حرارتی خار – پره‌ای word
Energy, exergy and environmental analysis of cold thermal energy storage (CTES) systems pdf
انرژی، اکسرژی و آنالیز محیطی سیستم های ذخیره انرژی حرارتی سرمایشی (CTES) word
Investigating the impact of drilled impellers design of rotodynamic pumps on the efficiency of the energy transfer process pdf
بررسی تأثیر طراحی پروانه های حفره دار پمپ های روتودینامیکی بر بازده فرآیند انتقال انرژی word
Ammonia, Methane and Hydrogen for Gas Turbines pdf
آمونیاک، متان و هیدروژن برای توربین های گاز word
بهبود ظرفیت سرمایش گردابی با کاهش دمای سطحی لوله گرم: کار تجربی word
Numerical Validation of Experimental Result in Deep-Drawing pdf
اعتبارسنجی عددی نتایج آزمایشگاهی در فرآیند کشش عمیق word
NONLINEAR VIBRATIONS OF AXIALLY LOADED CYLINDRICAL SHELLS PARTIALLY FILLED WITH FLUID pdf
ارتعاشات غیر خطی پوسته های استوانه ای تا قسمتی پر از سیال تحت بارگذاری محوری word
Studying and simulating low flow floor heating solar system pdf
بررسی و شبیه سازی سیستم گرمایش کف خورشیدی کم فشار word
Fatigue Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites pdf
معیار شکست خستگی برای کامپوزیت‌های الیافی تک جهته word
Optimal Design of the Delta Robot Based on Dynamics pdf
طراحی بهینه ی ربات دلتا بر مبنای دینامیک word
Comparison of analytical models for sheet rolling pdf
مقایسه ی مدل های تحلیلی برای نورد ورق word
Micro Machining of High-Hardness Materials Using Magnetic Abrasive Grains pdf
میکرو ماشینکاری مواد بسیار سخت با استفاده از دانه های ساینده مغناطیسی word
Interactive Involute Gear Analysis and Tooth Profile Generation using Working Model 2D pdf
تجزیه و تحلیل چرخ دنده ی مارپیچی متقابل و رسم پروفیل دندانه با استفاده از WORKING MODEL 2D word
A simple first-order shear deformation theory for laminated composite plates pdf
یک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول برای ورق های کامپوزیتی چندلایه word
Review of Ranque–Hilsch vortex tube experiments using air pdf
مروری بر آزمایش های لوله گردابی رنک – هیلش با استفاده از هوا word
Experimental study on fouling in the heat exchangers of surface water heat pumps pdf
مطالعه تجربی بر روی رسوب در مبدل های حرارتی پمپ های آب زمین گرمایی word
Analysis on Internal Solid-liquid Two-phase Flow in the Impellers of Sewage Pump pdf
تحلیل جریان دوفازی جامد-مایع داخلی در پره های پمپ فاضلاب word
STABILITY PLATE WITH LONGITUDINAL CONSTRUCTIVE DISCONTINUITY pdf
ورقه پایدارکننده با ناپیوستگی های طولی و سازنده word
Predicting Foaming Slag Quality in Electric Arc Furnace Using Power Quality Indices and Fuzzy Method pdf
Automatic design of sheet metal forming processes by “un-forming pdf
طراحی اتوماتیک فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی توسط "بی شکل کردن " word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید