مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 3)

Computational Fluid Dynamic Simulations of Pipe Elbow Flow pdf
شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان زانوی لوله word
Condition Number Regularized Covariance Estimation pdf
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی word
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی word
Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests pdf
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی word
A simulation model of 2WD tractor performance pdf
مدل شبیه سازی عملکرد تراکتور 2WD word
Technical Note Mass transfer rate of a first-order chemical reaction on a wall at high Schmidt numbers pdf
Crack paths in composite materials pdf
مسیر ترک در کامپوزیت ها word
Analysis of interfacial slip in cross-wedge rolling: a numerical and phenomenological investigation pdf
آنالیز لغزش سطحی در نورد گوه ‌ای عرضی: بررسی عددی و پدیدار شناختی word
Natural convection heat transfer from an inclined wavy plate in a bidisperse porous medium pdf
همرفت طبیعی گرما از یک صفحه ی نامنظم (wavy) شیب دار بوسیله ی یک مشعل منفذ دار word
Hyperbolic heat transfer in generalized Newtonian fluids pdf
انتقال حرارت هایپربولیک در سیالات نیوتنی تعمیم یافته word
Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine pdf
تحلیل انرژی و اکسرژی موتور توربینی ملخ دار T56 word
Oil temperature influence on friction torque characteristics in hydraulic pumps pdf
تاثیر دمای روغن بر ویژگیهای گشتاور اصطکاکی در پمپ‌های هیدرولیکی word
An exergy application for analysis of buildings and HVAC systems pdf
اکسرژی برای تحلیل ساختمان ها و سیستم های HVAC word
Finite element simulation of ironing process under warm conditions pdf
شبیه سازی اجزاء محدود فرآیند اتوکاری گرم word
Self-Adjusting Fuzzy Logic Control for Vehicle Lateral Control pdf
کنترل منطق فازی خود تنظیم برای کنترل جانبی خودرو word
مشخصات انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات تحت جریان آرام و آشفته word
A Parallel Eulerian Interface Tracking/Lagrangian Point Particle Multi-Scale Coupling Procedure pdf
روند جفت سازی چندمقیاسی ذره نقطه ای لاگرانژی/ردیابی فصل مشترک اویلری موازی word
Thermal performance of elliptical pin fin heat sink under combined natural and forced convection pdf
عملکرد گرمایی سینک گرمایی فین سوزنی تحت انتقال حرات ترکیبی طبیعی و اجباری word
PAST DEVELOPMENTS, CURRENT APPLICATIONS AND TRENDS IN THE CROSS WEDGE ROLLING PROCESS pdf
روند تکامل ، کاربردهای بالفعل و بالقوه فرآیند نورد به وسیله گوه های متقاطع word
The development of microstructural damage during high temperature creep–fatigue of a nickel alloy pdf
توسعه آسیب ریز ساختاری در طول خستگی خزشی( خزش-خستگی) دما بالای یک آلیاژ نیکل word
The prediction of hot flow behavior of Al–6Mg alloy pdf
پیش بینی رفتار شار گرم آلیاژ Al-Mg6 word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید