مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 2)

A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits pdf
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک word
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran pdf
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران word
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting pdf
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن word
Blast-induced dynamic rock fracture in the surfaces of tunnels pdf
شکست های دینامیکی ایجاد شده بر اثر انفجار در سطح تونل ها word
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes pdf
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز word
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain pdf
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان) word
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples pdf
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word
Seismic Prospecting Technique for Coalbed Methane Accumulating Area pdf
تکنیک پی‌جویی لرزه‌ای برای ناحیه تجمع متان لایه زغالی word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
Geochemical exploration for gold in western Turkey: success and failure pdf
اکتشافات ژئوشیمیایی برای طلا در غرب ترکیه: موفقیت و شکست word
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering pdf
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید