مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی
Application of geochemical methods in geothermal exploration in Kenya
کاربرد روش‌های ژئوشیمیایی برای اکتشاف ژئوترمالی در کنیا
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک
Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method
پیشرفت های جدید در روش تصویربرداری ژئوالکتریکی جریان مستقیم
A review of selected ground penetrating radar applications to mineral resource evaluations
مروری بر کاربردهای منتخب رادار نفوذی زمین برای ارزیابی ذخایر معدنی
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن
Blast-induced dynamic rock fracture in the surfaces of tunnels
شکست های دینامیکی ایجاد شده بر اثر انفجار در سطح تونل ها
High resolution processing of 3D seismic data for thin coal seam in Guqiao coal mine
Geochemical exploration for gold in western Turkey: success and failure
اکتشافات ژئوشیمیایی برای طلا در غرب ترکیه: موفقیت و شکست
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)

Skip Navigation Links