مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زمین شناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Investigation of Index Properties of a Residual Soil Profile
بررسی خصوصیات شاخص پروفیل خاک بازماندی
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts
A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran)
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران)
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران

Skip Navigation Links