دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان نقش ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری رسانه اجتماعی (فایل word)

آیا ابهام نقش بر رضایت شغلی تاثیر دارد؟ آیا رضایت شغلی بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد؟ آیا در رابطه ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان ،رسانه اجتماعی نقش تعدیلگری ایفا می کند؟ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟ هچنین نقش میانجی گری رضایت شغلی و تعدیلگری رسانه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,085,000 ریال
شناسه محصول : 2010383
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1400
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 3 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان نقش ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری رسانه اجتماعی (فایل word)

چکیده

آیا ابهام نقش بر رضایت شغلی تاثیر دارد؟ آیا رضایت شغلی بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد؟ آیا در رابطه ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان ،رسانه اجتماعی نقش تعدیلگری ایفا می کند؟ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟ هچنین نقش میانجی گری رضایت شغلی و تعدیلگری رسانه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

سازمان ها به طور فزاینده ای همکاری تیمی و خلاقیت کارکنان خود را به عنوان دو عامل مهم در رقابت ، رشد و موفقیت در نظر می گیرند . محیط های رقابتی پیچیده و نامشخص اغلب با عوامل تنش زای متعددی درگیرند.هدف پژوهش حاضر نقش (ابهام و تعارض نقش) بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری رسانه اجتماعی است.پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است.جامعه آماری، کارکنان و مدیران بانک ملی استان سمنان است که تعداد نمونه آنها 203 بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss  و smart pls انجام گردید و نتایج نشان داد که ابهام و تعارض نقش با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان رابطه منفی معنادار دارد و رضایت شغلی با خلاقیت رابطه مثبت معنادار دارد و رسانه اجتماعی نقش تعدیلگر در رابطه تعارض و ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان ایفا نمود.

مقدمه

عوامل استرس زا ممکن است با برانگیختن نگرشهای منفی ، تولید ایده های جدید کارمندان را مختل کند. با گسترش فناوری اطلاعات در محل کار و برنامه های رسانه های اجتماعی طراحی شده برای شرکت ها (به عنوان مثال ، میکروبلاگ ها و ویکی ها) تعارضات و ناهاهنگی ها کاهش می یابد . پژوهشگران تکمیل وظایف و حفظ روابط را به عنوان دو کاربرد اصلی رسانه های اجتماعی در محل کار تشخیص داده اند با این وجود ، شواهد تجربی پشتیبانی از این ایده که استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند اثرات استرس زا را کاهش دهد ، همچنان ناچیز است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

بیان مسئله پژوهش

سازمان ها به طور فزاینده ای همکاری تیمی و خلاقیت کارکنان خود را به عنوان دو عامل مهم در رقابت ، رشد و موفقیت در نظر می گیرند محیط های رقابتی پیچیده و نامشخص اغلب با عوامل تنش زای متعددی درگیرند. بنابراین مدیران و دانشمندان در هنگام تدوین استراتژی ها برای افزایش خلاقیت کارکنان ، تأثیرات عوامل استرس زا را باید در نظر بگیرند  که در این پژوهش عوامل استرس زا شامل ابهام نقش و تعارض در نقش می باشد. در دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.

متأسفانه ، دانش فعلی در مورد چگونگی تأثیر انواع عوامل استرس زا بر خلاقیت کارکنان ، پراکنده و محدود باقی مانده است. اول ، مکانیزم های اساسی که عوامل استرس زا را به خلاقیت کارمندان پیوند می دهد تا حد زیادی مورد کاوش قرار نگرفته اند. پرداختن به این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است ، زیرا به ما کمک می کند تا درک کنیم که چگونه کارکنان در مواجهه با عوامل استرس زا خلاقانه عمل می کنند. ادبیات رفتار سازمانی  به این مساله اشاره دارد که عوامل استرس زا ممکن است با برانگیختن نگرشهای منفی ، تولید ایده های جدید کارمندان را مختل کند. با گسترش فناوری اطلاعات در محل کار و برنامه های رسانه های اجتماعی طراحی شده برای شرکت ها (به عنوان مثال ، میکروبلاگ ها و ویکی ها) تعارضات و ناهماهنگی ها کاهش می یابد .

متغیر رضایت شغلی در تحقیق حاضر به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. ما به دو دلیل رضایت شغلی را به عنوان واسطه پیشنهاد می کنیم. در حقیقت ، رضایت شغلی به نگرش مثبت کارمند، ناشی از ارزیابی جامع چندین وجه شغل ، از جمله شرایط کار ، پیشرفت شغلی و همکاران اشاره دارد (دیستل  و همکاران،2014: 357). بنابراین در بین نگرش های مربوط به کار بسیار مهم است. دوم ، اینکه ساده ترین و بارزترین واکنش روانی در برابر عوامل استرس زا ، عدم رضایت از شغل است.

ﻓﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻰﮔﺮﻫﺎى ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ اى، ﻛﺎﺑﺮدﻫﺎى ﺗﺌﻮرﻳﻜﻰ و ﻋﻤﻠﻰ آﺷﻜﺎرى دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻬﺎم و ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ دو ﺟﺰء اﺻﻠﻰ از اﺳﺘﺮس شغلی ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ(ویندلر  و همکاران ،2017: 776)، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟ هچنین نقش میانجی گری رضایت شغلی و تعدیلگری رسانه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

روش شناسی پژوهش

این پژوهش، ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ کنترل متغیرها و ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی و ازلحاظ محیط انجام تحقیق از نوع میدانی و ازنظر روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان و مدیران بانک ملی  شهر سمنان  می باشد. همچنین، در این روش محقق نمونه ها را به صورت پرسشنامه در اختیار آنها قرار می دهد، بنابراین روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب می گردد.

در راستای اهداف تحقیق، ابتدا با بررسی در پیشینه تحقیق و جستجو در پایان نامه ها و مقالات و سایت های اینترنتی پرسشنامه های مربوطه استخراج شد .روایی محتوا توسط اساتید دانشگاه تأیید و همچنین روایی سازه سؤالات درروش PLS تأیید و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ برآورد شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار Excell13 ، SPSS25  و  PLS3 استفاده شده است.

ساختار پایان نامه

پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است که در فصل اول، کلیاتی در مورد موضوع تحقیق، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش شناسی پژوهش و تعریف واژه های کلیدی آمده است. در فصل دوم این پژوهش، مطالب مربوط به ادبیات، پیشینه و سابقه موضوع به تفصیل بیان شده است. همچنین فصل سوم پژوهش، شامل بررسی روش تحقیق و روش های آماری مورد استفاده است. در این فصل، روش شناسی به صورت کامل و مفصل بیان شده است. در فصل چهارم، تجزیه وتحلیل های آماری انجام می گیرد و درنهایت فصل پنجم نیز تحلیل و بحث در مورد یافته های تحقیق و پیشنهادهای محقق است. می توانید این پژوهش رشته مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول کلیات پژوهش      2

1-1-مقدمه           3

1-2-بیان مسئله پژوهش       3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش         5

1-4- اهداف پژوهش           6

1-5-سؤالات پژوهش          6

1-6-فرضیه‌های پژوهش      6

7-1- تعاریف متغیرهای پژوهش         7

8-1- قلمرو پژوهش            9

9-1-روش شناسی پژوهش    9

10-1-ساختار پایان نامه       9

فصل دوم مبانی پژوهش       10

1-2-مقدمه           11

2-2- بخش اول تعارض و ابهام  شغلی 11

2-2-1-مفهوم ابهام نقش       11

2-2-2- مفهوم تعارض        12

2-2-2-انواع تعارض          13

3-2-2- پیامدهای تعارض     15

4-2-2- سطوح تعارض       16

5-2-2- انواع تعارض         17

2-2-6- سبک های مدیریت تعارض    18

3-2- بخش دوم: رضایت شغلی          19

1-2-3- مفهوم رضایت شغلی            19

2-2-3- رویکردهای مختلف در ایجاد رضایت یا نارضایتی در کارکنان           20

4-2-3-رابطه رضایت شغلی و خصوصیات شغلی           21

5-2-3- نقش واسطه ای رضایت شغلی در رابطه میان استرس شغلی و خلاقیت 22

2-4- بخش سوم خلاقیت کارکنان        23

1-2-4 جایگاه خلاقیت در سازمان       23

4-2-2. عوامل مؤثر بر شکل گیری  خلاقیت سازمانی      24

5-2- بخش چهارم رسانه اجتماعی       26

1-2-5- مفهوم رسانه اجتماعی           26

شکل 2-1 : قلمرو موضوعی رسانه های اجتماعی(لنداسکیپ،2016)            30

5-2-2- تاريخچه رسانه ‌هاي اجتماعي  31

5-2-3- قابلیت‌های رسانه های اجتماعی            31

5-2-4-استفاده از رسانه اجتماعی در محل کار    32

شکل 2-2 : مشخصات لازم جهت توصیف تفاوت‌های رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های صنعتی     33

شکل 2-3 : امکانات رسانه های اجتماعی مجازی 35

6-2-بخش پنجم  پیشینه تحقیق            37

2-7- بخش  ششم ارائه مدل مفهومی و خلاصه و جمع بندی فصل     41

فصل سوم روش پژوهش      42

1-3- مقدمه          43

3-2- فرآیند پژوهش            44

3-3- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری         44

3-4- قلمرو پژوهش            44

3-5- روش و ابزار گردآوری داده‌ها    45

3-5-1-1- بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی            45

3-5-1-2- بخش دوم: متغیرهای مستقل، میانجی، وابسته    46

جدول 3-1- طیف لیکرت پنج گزینه‌ای 46

جدول 3-2- سوالات و منابع آن‌ها ( ساختار پرسشنامه)      46

3-6- روایی پرسشنامه         46

3-7- پایایی پرسشنامه         47

3-8- روش ضریب آلفای کرونباخ       48

جدول3-3- ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه       48

3-9- نرمالیتی داده ها          49

جدول3-4.  نتایج نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش            49

3-10- روش های تجزیه‌وتحلیل داده ها 50

11- 3- خلاصه و جمع‌بندی فصل       53

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      54

4-1-مقدمه           55

2– 4 آمار توصیفی            55

4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی       55

جدول4-1.  توزیع فراوانی تحصیلات پاسخدهندگان          56

نمودار 4-1. فراوانی تحصیلات افراد   56

جدول 4-2. توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان      57

نمودار 4-2. فروانی سن پاسخ دهندگان 57

جدول 4-3. توزیع فراوانی جنسيت پاسخ دهندگان            58

نمودار 4-3. فروانی جنسيت افراد       58

جدول 4-4. توزیع فراوانی سابقه كار پاسخ دهندگان          59

نمودار 4-4. فروانی سابقه كاري افراد  59

جدول 4-5. توزیع فراوانی شغل پاسخ دهندگان    60

نمودار 4-5. فروانی شغل افراد          60

4-2-2. توصیف متغیرهای مورد مطالعه          61

جدول 4-6 .شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش        61

نمودار 4-6. توصيف گرافيكي متغيرها بر اساس ميانگين نمرات       61

4-2-3. توصیف سوالات پرسشنامه     62

جدول 4-7. شاخصهاي توصيفي سوالات پرسشنامه          62

4-4. آمار استنباطی            63

4-3-3. نرمالیتی داده ها       63

جدول4-8.  نتایج نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش            63

4-4-1. ضریب همبستگی اسپيرمن     64

جدول4-9. ماتریس ضرایب همبستگی اسپيرمن   64

4-4-3. بررسی مدل نظری پژوهش با روش مدلسازی معادلات ساختاری        65

4-4-3-1. تحلیل مدل اندازهگیری      66

نمودار4-8. مدل پژوهش با ضرایب استاندارد شده بار عاملی(ارزیابی مدلهای اندازه گیری)           66

نمودار4-9. مدل پژوهش با  ضرایب T-VALUES (ارزیابی مدلهای اندازه گیری)          67

4-4-3-1-1.آزمون های پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)           68

جدول 4-10. نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی    68

جدول 4-11. بارهای عاملی استاندارد شده و ضرایب معناداری  گویه ها         69

جدول 4-12. نتایج  بررسی روایی همگرا با معیار AVE    71

4-4-3-1-3.آزمون روایی واگرا        72

جدول 4-13. نتایج روایی واگرا به روش فورنل و لارکر   72

4-4-3-2. تحلیل  مدل ساختاری         73

نمودار4-10. مدل پژوهش با ضرایب مسير استاندارد شده (ارزیابی مدلهای ساختاری و کلی)         73

نمودار4-11. مدل پژوهش با  ضرایب T-VALUES (ارزیابی مدلهای ساختاری و کلی)    74

4-4-3-2-1. ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن(مقادیر T-VALUE)  74

جدول4-14. ضرایب مسير استاندارد شده و مقدار T بین متغیرهای مکنون       74

4-4-3-2-2. شاخص ضریب تعیین   ) متغیرهای مکنون درون زا   75

جدول4-15. ضرایب   متغیرها          75

4-4-3-2-3. شاخص ارتباط پیش بین   76

جدول4-16. ضرایب   متغیرها          76

4-4-3-2-4. معیار اندازه اثر )          76

جدول 4-17. نتایج مربوط به شدت تاثير متغيرهاي مستقل بر وابسته 77

4-4-3-3. بررسی مدل کلی  77

جدول 4-18. نتایج برازش کلی مدل با معیار GOF           77

4-5  آزمون فرضیه های پژوهش       78

جدول4-19. نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده ابهام نقش بر رضايت شغلي    78

جدول4-20. نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده تعارض نقش بر رضايت شغلي            79

جدول4-21. نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده رضايت شغلي بر خلاقيت كاركنان        80

جدول4-22. نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده ابهام نقش بر خلاقيت كاركنان 81

جدول4-23. نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده تعارض نقش بر خلاقيت كاركنان         82

جدول4-24 نتایج تحلیل فرضیه ششم    84

جدول4-25 نتایج تحلیل فرضیه هفتم    85

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     86

5-1- مقدمه          87

5-2- نتیجه گیری و مقایسه با پژوهش های پیشین            87

5-3-پیشنهادات کاربردی      92

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی       93

5-5-محدودیت های پژوهش  93

5-5- خلاصه و جمع بندی فصل         93

 

 

 


Keywords: ابهام نقش تعارض نقش رسانه اجتماعی خلاقیت کارکنان رضایت شغلی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links