دانلود پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران (word)

آيا بين بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد؟ آيا بين رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان ارتباط معناداری وجود دارد؟ هدف اصلی در اين تحقيق تعيين رابطه تعهد سازماني كاركنان و رهبري اخلاقي مديران است. اما با توجه به اين که ابعاد رهبري اخلاقي خود به ابعاد «فرد اخلاقي» و « مدير اخلاقي » و نيز تعهد سازماني كاركنان نيز به ابعاد « تعهد عاطفي » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاري » قابل تقسيم است، لذا ارتباط هر يك از اين ابعاد با تعهد سازماني به عنوان اهداف فرعی تحقيق مورد بررسی قرار می گيرد. می توانید این تحقیق رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 650,000 ریال
شناسه محصول : 2010233
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات فارسي : 200
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران (word)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملي در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است . نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،  t  مستقل ، تحليل واريانس ، فريدمن و كالموگروف ـ اسميرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان مي دهد كه بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملي منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بين دو گروه كاركنان متاهل و مجرد بانك تفاوت معناداري را نشان مي دهد .تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه هاي جنسیتی ، وضعيت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد. می  توانید این تحقیق رشته مدیریت دولتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند .

از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود ، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است . نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمان باشد (راهداری شمالی، 1390: 1) .

یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحب نظران رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است، کاهش تعهد سازمانی است . تعهد سازمانی تنها به معنای وفاداری فرد به سازمان نیست بلکه فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان علاقه خود را به سازمان ، اهداف و ارزش های آن ابراز می کنند (صفرنیا ، 1388 : 2 ). نیروی انسانی متعهد ، خود را متعلق به سازمان می بیند ، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد ، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود . در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است (طبرسا و ایمانی دلشاد ،1385: 2). یکی از این عوامل رهبری است و سبك مدير عامل بسيار مهمي در ميزان تعهد زيردستان به شمار مي رود.

رهبری اخلاقی طی سالهای آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامد های سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است ( گل پرور و همکاران ، 1389 : 4 ).

هر چند كه شيوة مديريت در كاركنان صفي و ستادي متفاوت است. با عنایت به تاثیری که رهبری اخلاقی می تواند بر تعهد سازمانی داشته باشد در اين پژوهش تاثیر سبك رهبری اخلاقی در مديريت روي كاركنان ستادي مورد بررسي قرار مي گيرد. این سبک از مدیریت و رهبری امروزه مورد توجه بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته است كه اين تحقيق سعي دارد  به بررسی آن در بین مدیران ستادی و رابطة آن با تعهد سازماني کارکنان ستادی بانک ملی ایران در شهر تهران بپردازد

اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عواملی که در بقای سازمان ها بسیار موثر است ، نیروی انسانی می باشد . نیروی انسانی نقش مهمی در موفقیت و رسیدن به اهداف در سازمان ها دارد . از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود ، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است . نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمانی باشد. رهبری یکی از وظایف مدیریت را تشکیل می دهد . شیوه فعالیت یا رهبری رهبران می تواند تعهد ، عملکرد شغلی ، رضایت و رفتار های اخلاقی زیر دستان را افزایش یا کاهش دهد. رهبری اخلاقی طی سال های آغازین هزاره سوم میلادی در حوزه ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطه پیامدهای سازمانی ، گروهی و فردی که به همراه دارد به شدت مورد توجه قرار گرفته است (گل پرور و همکاران ، 1389 : 4). امروزه افراد انتظار دارند در سازماني كاركنند كه مورد توجه قرار گيرند ، به خوبي درك شوند و مورد احترام قرار گيرند و دوست دارند احساس صداقت ، درستكاري ، قابليت اعتماد ، اعتماد به نفس و اينكه قسمتي از سازمان هستند داشته باشند. فردي كه اين قبيل محيطي با اين خصوصيات را ايجاد مي كند ، مسلما رهبر است كه بايد تمام رفتارهايش قابليت هاي اخلاقي را منعكس كند و اصول صداقت و شرافت تعيين كننده ي تمام زندگيش باشد. يك رهبر بايد به ارزش هاي اخلاقي وفادار باشد و از قوانين اخلاقي كه بيان كننده راستي ، تلاش براي انجام بهترين ها و صادق بودن در همه اوقات به منظور ايجاد يك سازمان شفاف ، پيروي كند(ييلماز   ‏، 2010 : 3949).

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق      9

مقدمه     9

1-1- بیان مسئله    10

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق          12

1-3-  اهداف تحقیق            14

1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق         15

1-5- فرضیه های تحقیق      16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق       16

فصل دوم : ادبيات تحقيق      19

مقدمه     19

2- 1-  مبانی نظری تحقیق   19

2-1-1- رهبری اخلاقی       20

2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبری     20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری         22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی       26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی          31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی    34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی   35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبري  اخلاقی 38

2-1-1-9- نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان    41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی      42

2-1-2- تعهد سازمانی         43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد         43

2-1-2-2- انواع تعهد          44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی          47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن            51

2-1-2-5- دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازمانی   53

2-1-2-6-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی     54

2-1-2-7-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی          63

2-1-2-9- نتایج و پيامدهاي تعهد سازمانی         66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی    73

2-2-  پیشینه تحقیق            75

2-2-1- تحقیقات داخلی        75

2-2-2- تحقیقات خارجی      78

2-3- مدل مفهومی تحقیق     80

فصل سوم : روش شناسي تحقيق         83

مقدمه     83

3-1-  روش تحقيق 83

3-2- متغیرهای تحقیق         85

3-3-  روش هاي جمع‌آوري اطلاعات  85

3-4-  روايي و پايايي پرسشنامه         87

3-5-  جامعه و نمونه آماری  89

3-5-1- جامعه آماری          89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه            90

3-5-3- روش نمونه گيري   90

3-5-4- تعیین حجم نمونه     91

3-5-5- جامعه نمونه :        92

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات         92

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها    95

مقدمه     95

4-1- توصيف داده ها :        95

4-1-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي       95

4-1-2-  توصيف متغير رهبري اخلاقي            102

4-1-3- توصيف متغير تعهد سازماني  105

4-2 -  آماراستنباطي           111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماري          111

4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق :    112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق      119

4-2-4-  بررسي وجود سبك رهبري اخلاقي در واحد های ستادی  بانك ملي در شهر تهران           134

4-2-5-  بررسي سطح تعهد سازماني  کارکنان ستادی در بانك ملی در شهر تهران          135

4-2-6- اولويت بندي ابعاد تعهدسازماني کارکنان واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران          136

4-2-7- اولويت بندي ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران‌        137

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات   139

مقدمه     139

5-1- بحث و نتیجه گیری     140

5-2-  ارائه پيشنهادات         145

5 - 2- 2 - پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها  149

5-3-  محدوديت هاي تحقیق  150

الف ) منابع فارسی  151

ب ) منابع انگلیسی 159

پيوست ها            166

چكيده انگليسي       203

فهرست جدول ها

2-1 جدول معیارهایی برای ارزیابی رهبری اخلاقی         33

2-2 جدول سبك هاي رهبري اخلاقي    37

2-3 جدول خلاصه مدل هاي چند بعدي ارائه شده 61

2-4 جدول نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد      72

3-1 جدول  ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر يك       87

3-2 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه     88

3-3 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش رهبري اخلاقي      88

3-4 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش تعهد سازماني       89

3-5 جدول رسته شغلي و تعداد افراد نمونه        91

4-1 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب جنسيت            95

4-2 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب و ضعيت تاهل   96

4-3 جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب سن    97

4-4  جدول توزيع فراواني نمونه برحسب سابقه خدمت     98

4-5 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب تحصيلات         100

4-6 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب رسته شغلي       101

4-7 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير رهبري اخلاقي    102

4-8 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي            103

4-9 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي          104

4-10 جدول مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي 105

4-11  جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير تعهد سازماني افراد نمونه 105

4-12 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد عاطفي   106

4-13 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد مستمر    107

4-14 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد هنجاري  108

4-15 جدول مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني  109

4-16  جدول نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماري          111

4-17 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخلاقي مديران  و تعهد سازماني كاركنان            112

4-18 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد عاطفي كاركنان         113

4-19 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد هنجاري كاركنان        114

4-20 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران  و بعد تعهد مستمر كاركنان          115

4-21 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد عاطفي كاركنان      116

4-22 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد هنجاري كاركنان    117

4-23-1 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد مستمر كاركنان   118

4-23-2 جدول بررسي كلي ابعاد رهبري اخلاقي و تعهد سازماني     118

4-24  جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي مردان و زنان (آزمون T  مستقل)            119

4-25 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني افراد مجرد و متاهل (آزمونT  مستقل)          120

4-26 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس) 121

4-27 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در گروه هاي مختلف تحصيلي          121

4-28 جدول آزمون پس تعقيبي تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي (LSD)      122

4-29  جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني سوابق خدمتي (تحليل واريانس )        123

4-30 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سوابق خدمتي  123

4-31 جدول آزمون شفه ( LSD ) جهت بررسي تعهد سازماني در سوابق خدمتي            124

4-32 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس )           125

4-33  جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني سنین مختلف (تحليل واريانس )        126

4-34 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سنین مختلف   126

4-35 جدول آزمون پس تعقیبی تعهد سازمانی در گروه های سنی (T3 DUNNETT )      127

4-36  جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان در گروه هاي مردان و زنان (آزمون T  مستقل)      128

4-37 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد افراد مجرد و متاهل (آزمونT  مستقل)    129

4-38 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس)         130

4-39  جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان با سوابق خدمتي (تحليل واريانس ) 131

4-40 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس )        132

4-41  جدول آزمون مقايسه ميانگين درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران از دید كاركنان در سنین مختلف (تحليل واريانس )            133

4-42 جدول آزمون دوجمله اي مقايسه وجود يا عدم وجود سبك رهبري اخلاقي            134

4-43 جدول آزمون دوجمله اي تعهد سازمانی     135

4-44  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد تعهد سازمانی‌      136

4-45  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها 136

4-46  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت ابعاد رهبری اخلاقی    137

4-45  جدول نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیه ها 137

5-1  جدول  پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق      146

فهرست نمودار ها

2-1 نمودار عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني     58

2-2 نمودار عوامل ضروري، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني         59

4-1 نمودار دايره اي متغير جنسيت     95

4-2 نمودار دايره اي وضعيت تاهل     96

4-3  نمودار ستوني متغير سن           97

4-4 نمودار ستوني متغيرسابقه كار      98

4- 5 نمودارستوني متغيرتحصيلات     99

4-6 نمودارستوني متغير رسته شغلي   100

4-7 نمودار هيستوگرام متغير رهبري اخلاقي     101

4-8 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد رهبري اخلاقي 104

4-9 نمودار هيستوگرام متغيرتعهد سازماني        105

4-10 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد تعهد سازماني 109

فهرست شكل ها

1-1 شكل عناصر  رهبری اخلاقی       32

2-2 شكل سطوح تعهد سازماني          65

2-3 شكل مدل مفهومي تحقيق            82

 

 

 

 

 

 


Keywords: رهبری اخلاقی فرد اخلاقی مدير اخلاقی تعهد سازمانی تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هنجاری
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > پروژه های آماده مدیریت دولتی > پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران (word)