دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر بین المللی شدن کسب و کارهاي کوچک ومتوسط (فایل word)

هدف اصلی این پروژه مدیریت بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر بین المللی شدن کسب و کارهاي کوچک ومتوسط می باشد. يكي از مهمترين فاكتورهاي بقاء و پيشرفت شرکتها در محيط پوياي امروزي، چابكي آنها ميباشد. ويژگي اساسي اين محيط تغيير و عدم اطمينان است. در چنين محيطي عملكرد شركت ها چگونه بايد باشد تا ضمن حفظ موقعيت خود در محيط، حداكثر منفعت را از تغييرات كسب نموده و پيشرفت كنند. می توانید این پروژه مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,990,000 ریال
شناسه محصول : 2009831
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 105
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر بین المللی شدن کسب و کارهاي کوچک ومتوسط (فایل word)

چکیده

شناخت فضای نوین اقتصاد جهانی به منظور بدست آوردن موقعیت مناسب در نظام جدید تولید بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروز با گسترش بازارها و اهمیت یافتن رقابت پذیری در تجارت بین المللی، کشورهای جهان نیازمند درک صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر کشورها هستند تا از طریق آن بتوانند سیاستهای اقتصادی و به ویژه صنعتی خود را منطبق با موقعیت نسبی خود و بر اساس رویکردهای نوین اقتصاد جهانی اتخاذ نمایند(هاشمی و سهیلی،1395). محیط تجارت جهانی بطور چشمگیری در حال تغییر است. بطور سنتی، رقابت در بازارهای بین المللی همیشه قلمرو شرکتهای بزرگ بوده است؛ در حالی که طیف و محدوده شرکت های کوچکتر بصورت محلی یا منطقه ای باقی مانده است. اما حذف موانعی که بوسیله دولتها به منظور محافظت از بازارهای داخلی اعمال می شد و همچنین پیشرفت های موجود در فناوری های ساخت، حمل و نقل و ارتباطاتف اجازه می دهد تا تجارت های کوچکتر بتوانند به مشتریان، تأمین کنندگان و شرکای خود در نقاط مختلف جهانی دسترسی داشته باشند. رشد اقتصادی و ابتکار محلی و بین المللی بطور فزاینده ای بوسیله شرکتهای کوچک یا کسب و کارهای تجاری، جان می گیرد. یکی از راههاي کسب قابلیت هاي رقابتی حرکت به سمت چابک سازي شرکتها میباشد. چابکی استراتژیک یکی از الزامات کسب و کار شرکتها در محیط هاي پویا است. چابکی استراتژیک، انعطاف پذیري کسب و کار و توانایی پاسخگویی در محیط بازار را توصیف میکند. شرکتهایی که میخواهند در این محیط باقی بمانند باید دائماً در جست و جوي فرصتهاي جدید کسب و کار باشند. می توانید این پروژه مدیریت صنعتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

ایجاد چابکی استراتژیک در عصر اقتصاد نوآوري، چالشی است که بیشتر شرکت ها و سازمانها در انجام آن موفق نیستند و حتی برخی شرکت ها بعد از کسب آن، قادر به حفظ آن نمی باشند و با گذشت زمان، به علت تمرکز بیش از اندازه بر روي رشد و موفقیت و فراموش کردن نیاز به چابک شدن، توانایی خود را از دست می دهند. بنابر این سازمانها نیاز دارند که به طور مستمر از قابلیت چابکی استراتژیک خود به عنوان یک قابلیت پویا از طریق سنجش آن آگاه شوند. بدین علت که بر طبق رویکرد منبع مدار، یک منبع ارزشمند، نادر، غیر قابل تقلید و غیر قابل جایگزین به شمار می آید و به یک .( شرکت براي کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار کمک می کند(اوجها،2012). تا چندین سال قبل برخی معتقد بودند، که استراتژي چابکی را میتوان از طریق فناوري اطلاعات پیشرفته ایجاد کرد و توسعه داد، اما بر اساس پژوهشهاي اخیر مشخص شد، که انعطافپذیري و چابکی استراتژیک، بیش از فناوري به کارکنان سازمان بستگی دارد. بنابراین، چگونگی مدیریت و ایجاد انگیزه در سرمایه هاي انسانی نقش کلیدي در حرکت سازمان به سمت چابکی دارد. که لازمۀ انعطافپذیري در ارائۀ خدمات، پرورش کارکنان با مهارت، شایسته و سازگار با فناوریها است(آپتون ،2013). به عبارت دیگر، بدون اهرم سازي دانش و مهارت کارکنان نمی توان به چابکی دست یافت. در یک سازمان عامل اصلی بهره وري، افراد هستند؛ نه تأسیسات، تجهیزات و فناوري آن(گلدمن و همکاران،2011). کسب و نگهداشت چابکی استراتژیک مستلزم توسعه سرمایه انسانی منعطف و داراي مهارت هاي بالا و کارآمد در حوزة تکنولوژي است(یاندت و همکاران،2014). همگان اذعان دارند که چابکی سازمانی ممکن است دامنۀ گسترده اي از مزایا و منافع را (مانند بهبود کیفیت، خدمات رسانی بهتر به مشتري، تسریع منحنی یادگیري و صرفه جویی در دامنه و عمق) به همراه داشته باشد.

الف)چابکی استراتژیک :

چابکی استراتژیک را به عنوان یک توانایی مداوم براي حساسیت استراتژیک لحظه به لحظه، تعهدات جمعی چابک و تجدید گسترش سریع و قدرتمند منابع پادزهري می دانند که براي درد حاصل از توالی تکراري موفقیت، افول و انعطاف پذیري، بحران ها و نوسازیها مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین، آنها چابکی استراتژیک را نتیجه ترکیبی از ثبات در پروسه ها و افراد، در ارزش ها و بلند پروازي ها وحساسیت و انعطافپذیري در دیدگاه ها، سیالی در گسترش منابع و وحدت رهبري در ایجاد تعهدات جمعی قلمداد کرده اند(دوز و کسونن،2012).

-           حساسیت استراتژیک : درك هوشیارانه و شور و هیجان از آگاهی و توجه به پیشرفت هاي استراتژیک است.حساسیت استراتژیک به قابلیت هاي سازمان براي شناسایی تغییرات در محیط و درك و فهم آنها اشاره دارد و ترکیبی از آینده نگري و دور اندیشی، بصیرت و شناخت، کند و کاو و جستجوي ساده با تاکید بیشتر بر روي شناخت و بصیرت است.

-           وحدت و رهبري (واکنش استراتژیک): حساسیت استراتژیک کاربرد چندانی ندارد، مگر اینکه مدیریت ارشد بتواند با جهت دادن مجدد و تعهدات جمعی استراتژیک حساس موافقت کند. وحدت و رهبري قابلیت تیم ارشد سازمان براي گرفتن تصمیم هاي جسورانه سریع، بدون گیر افتادن در سیاست هاي برنده-بازنده است.

-           سیالیت منابع (قابلیت هاي جمعی): به معنی قابلیت جایگزینی مجدد و سریع منابع همسو با فرصت هاي استراتژیک در حین توسعه آنهاست(دوز و کسونن،2012).

ب)بین المللی شدن:

اندرسون( 2000 )، در تعریف بین المللی شدن کسب و کار کوچک و متوسط بیان می دارد که بین المللی شدن، عبارت است از فرآیند افزایش درگیري در عملیات بین المللی توسط کسب و کار(اندرسون،2006).  سانگ( 2010 ) نیز از بین المللی شدن، تعریف مشابهی ارائه می نماید(سانگ، 2010).

ج)کسب و کار کوچک و متوسط:

به بنا به تعریف احمدپور و مقیمی( 1389 )، اکثر واحدها، کارگاه ها و شرکت هایی که زیر 50 نفر کارمند دارند را کسب و کارهاي کوچک و متوسط می گویند. البته نوع کسب و کار کوچک و متوسط، فقط با تعداد کارکنان ارزیابی نمی شود ولی به هر حال تعداد کارکنان یک معیار بسیار مهم در این زمینه است. در ایران واروپا، کسب و کارهایی را که زیر 50 نفر کارمند و در آمریکا، کسب و کارهاي داراي تعداد کارمندان کمتر از 100 نفر را کسب و کار کوچک و متوسط می گویند(احمد پور و مقیمی، 1389).

مفهوم چابکی

مفهوم چابکی بوسیله محققین بنیاد یاکوکا در سال 1991 معرفی شده است و پس از اولین معرفی، بوسیله محققین و جوامع صنعتی مورد توجه روزافزون قرار گرفت. تابحال انتشارات زیادی درمورد این موضوع، در تلاش جهت فراهم کردن تعریف چابکی، صورت گرفته است. تعاریف رایج پذیرفته شده، چابکی را به توانایی سازمانها برای پاسخ سریع و بطور مؤثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندیهای مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، و تحویل، مربوط کرده است. بنگاه های چابک به بازارهای متغیر با سرعت و بطور مؤثر واکنش نشان میدهند. علاوه بر این، چابکی قابلیتهای سازمان را برای تولید و تحویل محصولات جدید با هزینه بهره ور،تحت تأثیر قرار میدهد. کاهش هزینه های تولید، افزایش رضایت مشتری، از بین بردن فعالیتهای فاقد ارزش افزوده و افزایش رقابت، از جمله مزایایی است که میتواند از طریق استراتژی چابکی بدست بیاید. واژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است. ریشه و زادگاه چابکی، ناشی از تولید چابک است و تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق توسط تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل ملاحظه ای آماده میکنند، پذیرفته شده است. در چنین محیطی، هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحی مجدد محصولات، تغییر روشهای تولید و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین توانمندیهایی، به آن بنگاه تولیدی، سازمان چابک اطلاق خواهد شد(مختاریان دهکردی، 1396).

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسئله     2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           5

1-4 اهداف تحقیق  7

1-5 سئوالات تحقیق           7

1-6 تعریف اصطلاحات و واژگان      8

1-7 قلمرو تحقیق   9

1-8 مراحل اجرایی تحقیق    10

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق          11

2-1 مقدمه           12

2-2 چابکی          13

2-2-2 مفهوم چابکی           16

2-2-3 پیدایش چابکی استراتژیک       17

2-2-4 چابکی استراتژیک    18

2-2-5 تعاریف چابکی استراتژیک      20

2-2-6 تفاوت میان چابکی تولید و چابکی استراتژیک       21

2-2-7 ضرورت چابکی استراتژیک    22

2-2-8 توانمندسازهای چابکی استراتژیک         23

2-2-9 توانایی های چابکی استراتژیک 24

2-3 جهانی شدن    26

2-3-1 پیشینه تاریخی جهانی شدن       29

2-3-2 تعاریف جهانی شدن   29

2-3-3 جهانی شدن شرکتهای کوچک و متوسط   30

2-3-4 مراحل جهانی شدن    31

2-3-5 استراتژی های ورود به بازار بین المللی  33

2-3-6 مراحل بین المللی شدن            34

2-3-7 علت بین المللی شدن شرکتها     34

2-3-8 اثرات مثبت جهانی شدن          35

2-3-9 اهمیت استراتژی بین المللی شدن           36

2-3-10 تفاوتهای استراتژی بین المللی شدن با استراتژی جهانی شدن 38

2-3-11 برخی معضلات جهانی شدن   39

2-3-12 تعریف کسب وکارهای کوچک و متوسط           40

2-3-13 اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط            41

2-3-14 موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط      42

2-3-15 بین المللی شدن کسب و کارهاي کوچک و متوسط 43

2-3-15-1مدل شبکه ای      44

2-3-15-2 مدل مرحله اي آپسالا        45

2-3-15-3 نگرش مبتنی بر منابع به منظور بین المللی شدن           46

2-3-15-4 مدل بین المللی شدن مبتنی بر نوآوری            46

2-3-16موانع بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور        49

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    52

فصل سوم روش تحقیق        56

3-1مقدمه            57

3-2 روش تحقیق   58

3-3 جامعه آماری  58

3-4 نمونه           58

3-5 فرضیات تحقیق           59

3-6 روش جمع آوری اطلاعات          59

3-6-1 پرسشنامه   59

3-6-1-1 روایی و پایایی پرسشنامه     60

3-6-2 مطالعات کتابخانه‌ای   61

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     61

3-7-1مفهوم مدل يابي معادلات ساختاري          61

3-7-2 مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی    62

3-7-3 معیارهای برازش مدل            63

3-7-4 مراحل مدل یابی معادلات ساختاری        63

3-7-5 دلایل استفاده از روش PLS در پژوهش ها 64

3-7-6 بررسی مزایا و معایب روش PLS          64

3-7-7 استراتژی مدل سازی در SEM  65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات   68

4-1مقدمه            69

4-2 وضعیت آماری پاسخ دهندگان      69

4-2-1 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات    69

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار 70

4-3 بررسی برازش مدل      71

4-3-1 بررسی برازش مدل های اندازه گیری      71

4-3-1-1 پایایی شاخص       72

4-3-1-2 روایی همگرا       74

4-3-1-3 روایی واگرا        75

4-3-2 بررسی برازش مدل ساختاری   77

4-3-2-1 فاکتور افزایش نرخ واریانس  77

4-3-2-2 ضرایب معناداری  (مقادیر t-values) 78

4-3-2-3 معیار R Squares یا R2     81

4-3-2-4 معیار اندازه تأثیر  ( f2  )     82

4-3-2-5 معیار Q2 (Stone-Geisser criterion)         85

4-3-3 بررسی برازش مدل کلی         86

4-3-3-1 معیار GOF         86

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     88

5-1 یافته های اصلی تحقیق  89

5-2 نتیجهگیری تحقیق        89

5-3محدودیتهای مدل           92

5-4 پیشنهادات      93

5-4-1 پیشنهادهایی جهت بهبود          93

5-4-2 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی       93

منابع و ماخذ         94

 

فهرست جداول

 

جدول  4-1 فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان         69

جدول  4-2 فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان تحقیق         70

جدول 4-3 ضریب های بار عاملی عوامل حساسیت استراتژیک       73

جدول 4-4 ضریب های بار عاملی عوامل واکنش استراتژیک          73

جدول 4-5 ضریب های بار عاملی قابلیت های جمعی        74

جدول4-6 نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی        74

جدول4-7 نتایج میانگین واریانس استخراج شده   75

جدول 4- 8 محاسبات درایه های قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر  76

جدول 4-9 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لارکر      76

جدول4-10 نتایج فاکتور افزایش نرخ واریانس    77

جدول 4-11 مقادیر میانگین ، انحراف معیار، خطای استاندارد و ضریب استاندارد         78

جدول 4-12 ضریب های معناداری عوامل حساسیت استراتژیک      79

جدول 4-13 ضریب های معناداری عوامل واکنش استراتژیک         79

جدول 4-14 ضریب های معناداری قابلیت های جمعی       80

جدول4-15 ضریب های معناداری  متغیرهای مکنون مدل ساختاری  81

جدول4-16 نتایج معیار R Squares یا R2        81

جدول4-17 نتایج معیار اندازه تأثیر یا f2           85

جدول4-18 نتایج معیار Q2 (Stone-Geisser criterion)            85

جدول 4-19 محاسبه معیار GoF        86

جدول 5-2 مقادیر مدل اندازه گیری      90

جدول 5-3 مدل ساختاری     91

جدول 5-4 بررسی فرضیه ها            92

فهرست اشکال

شکل 2-1: از مديريت استراتژيک تا چابکي استراتژيک(خورشید و همتی،1391)         26

شکل2-1: موانع بین المللی شدن در بنگاه های کوچک و متوسط(احسانی،1395)          48

شکل2-2: مدل مفهومی تحقیق(برگرفته از دوز و کوسونن،2012 و پیشینه تحقیق)        56

شکل4-2 توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات(منبع ،  محاسبات محقق)       70

شکل4 -2  توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کار(منبع ،  محاسبات محقق)      71

شکل 4- 3 ضرایب بارهای عاملی       73

شکل 4- 4 ضریب های معناداری       79

شکل 4- 5 ضریب های معناداری  مدل ساختاری 80

شکل 4-6 مقادیر R2 مدل با حضور تمامی متغیر ها         83

شکل 4-7 مقادیر R2 مدل با حذف متغیر برونزای حساسیت استراتژیک          83

شکل 4-8 مقادیر R2 مدل با حذف متغیر برونزای قابلیت های جمعی 84

شکل 4-9 مقادیر R2 مدل با حذف متغیر برونزای واکنش استراتژیک            84

 

Keywords: چابکی استراتژیک کسب و کارهاي کوچک ومتوسط بین المللی شدن
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت صنعتی > محصولات قابل دانلود مدیریت صنعتی > پروژه های آماده مدیریت صنعتی > پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر بین المللی شدن کسب و کارهاي کوچک ومتوسط (فایل word)