مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی (صفحه 1)

Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach pdf
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی word
The Role of Mass Media on sustainable Sport Development pdf
نقش رسانه های جمعی در امر توسعه ورزش word
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids pdf
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی word
Looking For Leaders: Reaching the Future Leaders inEducation through Online Social Networks pdf
در جستجوی رهبران: دستیابی به رهبران آینده در آموزش از طریق شبکه های اجتماعی word
E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation pdf
دولت الكترونيك، بكارگيري اينترنت و فساد: پژوهشي تجربي word
Gesture synthesis adapted to speech emphasis pdf
سنتز ژست سازگار با تاکید گفتار word
Critical Theory and the Pragmatist Challenge pdf
نظریه انتقادی و چالش مصلحت گرایی word
The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context pdf
تأثير رسانه‌هاي جديد بر ارتباطات بين‌فرهنگي در بستر جهاني word
A model-free scheme for meme ranking in social media pdf
طرحي با مدل آزاد براي رتبه بندي ميم در رسانه هاي اجتماعي word
Framing of Pakistani Muslim Women in International media: Muslim feminist’s Perspective pdf
تصویر زنان مسلمان پاکستانی در رسانه های بین المللی: چشم انداز فمنیست اسلامی word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING pdf
بازبرند آفرینی(ریبرندینگ) ارتباطات در آموزش الکترونیک word
Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media pdf
ابزار های فریبکاری و کاربرد استراتژی در مورد ارتباطات بحرانی در رسانه های مکتوب word
Social media monitoring and understanding: an integrated mixed methods approach for the analysis of social media pdf
نظارت و درک رسانه های اجتماعی: رویکردی ترکیبی و یکپارچه برای تحلیل رسانه های اجتماعی word
Brands and Branding in Media Management—Toward a Research Agenda pdf
برند و برند سازی در مدیریت رسانه- در راستای توسعه طرح پژوهشی word
Media Management Tools: UK Broadcast Media Executives’ Perspective pdf
ابزارهای مدیریت رسانه: دیدگاه مدیران اجرایی رسانه های جمعی انگلستان word
?Twitter: Microphone for the masses pdf
Twitter: میکروفونی برای توده مردم؟ word

سایر مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید