مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 1)

The IASB Conceptual Framework: Purpose and Status pdf
چارچوب مفهومی IASB : هدف و موقعیت word
Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework pdf
کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی word
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS? pdf
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance pdf
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات word
Auditor Performance, Client Satisfaction and Client Loyalty: Evidence from Belgian Non-Profits pdf
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR pdf
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
Analysis of Internal Audit Practices on FTSE100 pdf
تحلیل رویکردهای حسابرسی داخلی در FTSE100 word
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks pdf
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه word
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting pdf
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام word
Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya research pdf
انتظارات متخصصان حسابداری از آموزش حسابداری: تحقیق در آنتالیا word
Risk and return spillovers among the G10 currencies pdf
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10 word
A new intelligent system for senior executives to maintain remote control of their company pdf
سیستم جدید هوشمند برای مدیریت غیرحضوری شرکت ها word
What are the benefits of audited disclosures to equity market participants? pdf
مزاياي افشاءسازي‌هاي حسابرسي براي شركت‌كنندگان بازار سهام چيست؟ word
HISTORIOGRAPHY, CAUSALITY, AND POSITIONING: AN UNSYSTEMATIC VIEW OF ACCOUNTING HISTORY pdf
تاریخ نگاری، علّیت و موقعیت یابی: نگرشی غیرسیستماتیک به تاریخ حسابداری word
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN pdf
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران word
ACCOUNTANTS’JOB SATISFACTION: A PATH ANALYSIS pdf
روشی برای تحلیل رضایت شغلی حسابداران: روش آماری تحلیل مسیر word
Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141(R) pdf
نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141(R) word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
Benchmarking open government: An open data perspective pdf
بهینه کاوی دولت باز: از چشم انداز داده های باز word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > مقاله های حسابداری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید