مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Hypothesis testing
آزمون فرض
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت
Theory of integer-valued data envelopment analysis
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا
Condition Number Regularized Covariance Estimation
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی
Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models
آزمون های خی دو برای ارزیابی و مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی
A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance
یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی
Optimal Prediction with Nonstationary ARFIMA Model
پیش بینی بهینه با مدل غیر ایستای ARFIMA
Methods for generating families of univariate continuous distributions in the recent decades
روش های تولید خانواده های توزیع پیوسته یک متغیره در دهه های اخیر
A Control Chart for the Coefficient of Variation
نمودار کنترلی برای ضریب تغییرات
On error probability exponents of many hypotheses optimal testing illustrations
نماهای احتمال خطای تصاویر آزمون فرض های بهینه فراوان
Interpretability and importance of functionals in competing risks and multi-state models
قابلیت تفسیر و اهمیت تابعک ها در مدلهای خطرات رقابتی و چند وضعیتی
ساختار آزمون انحراف و مقايسه قدرت براي الگوهاي نقطه مكاني مشخص شده
The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated processes
نمودار کنترل کیفیت برای پایش فرایندهای خود همبسته چند متغیره
Analysis of variance and linear contrasts in experimental design with generalized secant hyperbolic distribution
آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی
A Modified Least-Squares Regression Approach to the Estimation of Risk Difference
یک روش رگرسیون کمترین مربعات اصلاح شده برای براورد اختلاف خطر
VARIANCE ESTIMATION IN TWO-PHASE SAMPLING
برآورد واریانس در نمونه برداری دوفازی
Statistics with fuzzy random variables
استاتیستیک ها با متغیر های تصادفی فازی
Exact maximum likelihood estimation for non-stationary periodic time series models
برآورد دقیق ماکسیمم درست نمایی برای مدل های سری زمانی دوره ای غیرمانا
Estimating and forecasting structural breaks in financial time series
برآورد و پیش‌بینی شکست‌ های ساختاری در سری‌های زمانی مالی
Tensor Decompositions and Applications
تجزیه‌ی تانسورها و کاربردهای آن
spate: An R Package for Spatio-Temporal Modeling with a Stochastic Advection-Diffusion Process
spate: یک بسته R برای مدل سازی فضا – زمانی با یک فرایند آماری فرارفت - پخش
Moments and cumulants of the multivariate real and complex Gaussian distributions
گشتاورها و انباشتک های توزیع های گاوسی حقیقی و مختلط چندمتغیری
Comparing diagnostic tests: test of hypothesis for likelihood ratios
مقایسه آزمون های تشخیصی: آزمون فرضیه برای نسبت های درست نمایی
Hypothesis Testing in a Rayleigh Diffusion Model
آزمون فرض در یک مدل پخش رایلی
Choice of generalized linear mixed models using predictive crossvalidation
انتخابِ مدل‌های ترکیبی خطی تعمیم یافته با استفاده از اعتبارسنجی متقابلِ پیشگویانه
On residual inaccuracy of order statistics
رویکردی بر عدم درستی باقی‌مانده، مربوط به آماره‌های ترتیبی

Skip Navigation Links