مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 5)

Clinical Utility of Prostate Carcinoma Molecular Diagnostic Tests pdf
كاربرد باليني آزمايشات تشخيص مولكولي سرطان پروستات word
The evolutionary origin of orphan genes pdf
منشأ تکاملی ژن های بی خانمان word
MicroRNAs and Diabetic Complications pdf
miRNA ها و عوارض دیابت word
Extracellular/circulating microRNAs and their potential role in cardiovascular disease pdf
miRNAهای خارج سلولی/درحال گردش و نقش بالقوه آنها در بیماری قلبی عروقی word
‘Big data’, Hadoop and cloud computing in genomics pdf
رایانش ابری، هادوپ و «داده های عظیم» در ژن شناسی word
مطالعات فیزیکی و ژنتیکی درباره تومورزایی پرتو در موش- مفاهیم مربوط به ارزیابی خطر دوز پایین word
The Epigenome View: An Effort towards Non-Invasive Prenatal Diagnosis pdf
نگاه به اپی ژنوم: تلاشی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد word
اثر رژیم غذایی و تغذیه بر مکانیسم مولکولی بیان ژن ها به واسطه گیرنده های هسته ای و تعدیل اپی ژنتیک word
Comparative genomics approaches to study organism similarities and differences pdf
روش های ژنومیک مقایسه ای برای مطالعه شباهت ها و تفاوت های ارگانیسم word
Advances in mast cell biology: new understanding of heterogeneity and function pdf
پیشرفت در زیست شناسی ماست سل ها: درک جدیدی از ناهمگونی و عملکرد word
Role of Pendrin in Acid-base Balance pdf
نقش پندرین در تعادل اسید – باز word
Origin and evolution of the adaptive immune system: genetic events and selective pressures pdf
منشأ و تکامل سیستم ایمنی سازگار: وقایع ژنتیکی و فشارهای انتخاب word
Genetic of Alzheimer’s Disease: A Narrative Review Article pdf
ژنتیک بیماری آلزایمر: روایت مقاله مروری word
Principles and methods of microencapsulation of probiotic microorganisms pdf
اصول و روش های ایجاد پوشش ریز در میکروارگانیزم های پروبیوتیک word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation pdf
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید