مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 1)

Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy pdf
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ word
Mechanism of Membrane Damage by Streptolysin-O pdf
مکانیسم آسیب غشایی از طریق Streptolysin – O word
Phagocytes part2: Neutrophils pdf
بخش دو فاگوسیتها نوتروفیل ها word
Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers pdf
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی word
Transcriptional Control of Endothelial Cell Development pdf
کنترل رونویسی تکوین سلول اندوتلیال word
Conjugative Plasmid Transfer in Gram-Positive Bacteria pdf
انتقال پلاسمید کونژوگه در باکتری های گرم مثبت word
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
A new player in the puzzle of filovirus entry pdf
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا word
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T pdf
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا word
From 3D cell culture to organs-on-chips pdf
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه word
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer pdf
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم word
A structural perspective on Mediator function pdf
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور word
Regulation of Transcript Elongation pdf
تنظیم طویل شدن رونوشت word
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair pdf
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA word
Four faces of cellular senescence pdf
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی word
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior pdf
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها word
Advances in Targeting HER3 as an Anticancer Therapy pdf
پیشرفت ها در هدف گیری HER3 به عنوان یک درمان ضد سرطان word
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer pdf
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان word
A Novel Mutation of the TAZ Gene in Barth Syndrome: Acute Exacerbation after Contrast-Dye Injection pdf
موتاسیون جدید در ژن TAZ در سندرم Barth: وضعیت حاد پس از تزریق رنگ افتراقی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زیست شناسی سلولی و مولکولی > مقاله های زیست شناسی سلولی و مولکولی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید