مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی (صفحه 2)

Urban planning in office markets: A methodological approach pdf
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی word
The Vitality and Viability of Town Centres pdf
سرزندگی و زیست پذیری مراکز شهر word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
عامل پیش برنده رشد شهری و برنامه ریزی منطقه ای : مطالعه موردی استان گواندونگ چین word
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again pdf
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند word
درک حاکمیت خوب شهری: مبانی، تغییرات، ارزشها word
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES pdf
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی word
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions pdf
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر word
Study on Planning of Urban Infrastructure Based on Ecologized Landscape Design pdf
مطالعه برنامه ریزی زیرساخت شهری بر اساس طراحی بوم شناختی منظر word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf
Urban Regeneration pdf
بازآفرینی شهری word
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts pdf
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها word
An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning pdf
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future pdf
آنالیز سناریو در ارزیابی اثر زیست محیطی: بهبود جستجوها و بررسی های آینده word
CREATING HAZARD RESILIENT COMMUNITIES THROUGH LAND-USE PLANNING pdf
ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر مخاطرات از طریق برنامه ریزی بهره وری از زمین word
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning pdf
انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید