مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 2)

Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations pdf
Career concerns and accounting performance measures in nonprofit organizations pdf
مسائل شغلی و معیارهای عملکرد حسابداری در سازمان های غیر انتفاعی word
Capital Budgeting Management Practices in Japan pdf
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن word
The IASB Conceptual Framework: Purpose and Status pdf
چارچوب مفهومی IASB : هدف و موقعیت word
The MVA-EVA Relationship: Separation of Market Driven Versus Firm Driven Effects pdf
رابطه MVA-EVA: جدايي تاثيرات مبتني بر بازار از تاثيرات مبتني بر شركت word
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea pdf
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره word
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms pdf
رتبه بندی های ضمنی بازار و محدودیت های مالی: شواهدی از شرکت های آمریکایی word
Analytical Modeling of Cost in Management Accounting Research pdf
مدلسازي تحليلي هزينه در تحقيقات حسابداري مديريت word
Accounting information system versus management information system pdf
سیستم های اطلاعات حسابداری در مقابل سیستم های اطلاعات مدیریت word
Residual income risk, intrinsic values, and share prices pdf
ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام word
Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141(R) pdf
نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141(R) word
Reportable irregularities and audit quality: Insights from South Africa pdf
تخلفات قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: حقایقی از آفریقای جنوبی word
Internal control quality and information asymmetry in the secondary loan market pdf
کیفیت کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعات در بازار دست دوم وام word
Impact of cash holdings and ownership concentration on firm valuation- Empirical evidence from Australia pdf
تاثیر سهام نقدی و تمرکز مالکیت بر ارزش گذاری شرکت word
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS? pdf
Auditor Performance, Client Satisfaction and Client Loyalty: Evidence from Belgian Non-Profits pdf
Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing pdf
رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری word
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR pdf
What are the benefits of audited disclosures to equity market participants? pdf
مزاياي افشاءسازي‌هاي حسابرسي براي شركت‌كنندگان بازار سهام چيست؟ word
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis pdf
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری word
Risk and risk management in management accounting and control pdf
ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری مدیریت و کنترل word
Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry pdf
سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر word
Supply chain management, activity-based costing and organisational factors pdf
مدیریت زنجیره تامین کالا، هزینه یابی براساس فعالیت و عوامل سازمانی word
Corporate Governance and the Dynamics of Capital Structure: New Evidence pdf
حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه: شواهد و مدارک جدید word
Management Accounting and Agency Theory pdf
حسابداری مدیریت و تئوری نمایندگی(کارگزاری) word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید