مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 10)

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN pdf
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران word
THE EFFECT OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION ON THE FIRM VALUE OF EUROPEAN COMPANIES pdf
تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی بر ارزش سازمانی شرکت های اروپایی word
Adoption and benefits of management accounting practices: Evidence from Greece and Finland pdf
پذیرش و بهره مندی از شیوه های حسابداری مدیریت: شواهدی از یونان و فنلاند word
Determinants and features of voluntary disclosure in the Chinese stock market pdf
عوامل و ویژگی های افشای داوطلبانه در بازار سهام چین word
An exploratory study of the adoption, application and impacts of continuous auditing technologies in small businesses pdf
The effects of mandatory corporate social responsibility policy on accounting conservatism pdf
اثرات سیاست اجباری مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه ی محافظه کاری حسابداری word
Risk and risk management in management accounting and control pdf
Exploring the use of the Delphi method in accounting information systems research pdf
بهره گیری از روش دلفی در تحقیقات مربوط به سیستم های اطلاعات حسابداری word
Why you don’t get published: an editor’s view pdf
چرا مقاله شما چاپ نمی شود: دیدگاه ویراستار word
Business in the Cloud: Research Questions on Governance, Audit, and Assurance pdf
کسب و کار در ابرها: پرسش‌های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی، و امنیت word
Factors Determining the Internal Audit Quality in Banks: Empirical Evidence from Jordan pdf
عوامل تعیین کیفیت حسابرسی داخلی در بانک ها: شواهد تجربی از کشور اردن word
Process Mining: A New Research Methodology for AIS pdf
فرآیندکاوی: متدولوژی تحقیق جدیدی برای AIS word
The impact of threat of punishment on tax compliance and noncompliance attitudes in Malaysia pdf
تاثیر تهدید به مجازات بر نگرش تبعیت و عدم تبعیت از قوانین مالیات در مالزی word
Predicting Stock Market Trends by Recurrent Deep Neural Networks pdf
پشی بینی شاخص بازار بورس با استفاده از شبکه های عصبی عمیق باز رخدادگر word
Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda pdf
استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت: چیزی غیر از دستور کار جدید word
?Back to the future: New potential for structuration theory in management accounting research pdf
گریزی به آینده: پتانسیل جدید برای نظریه ‏ی ساختاربندی در تحقیق حسابداری مدیریت؟ word
Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices pdf
کیفیت محافظه کاری حسابداری در اطلاعات حسابداری و خطر سقوط ارزش سهام word
Energy demand and stock market development in OECD countries: A panel data analysis pdf
تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD: تحلیل داده های پنل word
Earnings Quality Construct and Measures in Empirical Accounting Studies pdf
ساختار و معیارهای کیفیت سود در مطالعات حسابداری تجربی word
Control authority, business strategy, and the characteristics of management accounting information systems pdf
مسئولیت کنترل ، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت word
Corporate tax aggressiveness and the maturity structure of debt pdf
تهور مالیاتی شرکت و ساختار سررسید بدهی word
Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks pdf
حسابداري مديريت استراتژيك و تصميم‌گيري: نظرسنجي از بانك‌هاي نيجريه‌اي word
Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies pdf
عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لهستانی ذکر شده word
New audit reporting challenge of ac s: auditing the going concern basis counting pdf
چالش هاي تهيه گزارش حسابرسي جديد: حسابرسي اساس حسابداري تداوم فعاليت word
The Utilization of Target Costing and its Implementation Method in Iran pdf
استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف و روش اجرای آن در ایران word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید