مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 11)

From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools pdf
Developing a univariate approach to phase-I monitoring of fuzzy quality profiles pdf
توسعه رويكردي يك متغيري براي مرحله I نمايش پروفايل‌هاي كيفيت فازي word
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Duality and efficiency computations in the cost efficiency model with price uncertainty pdf
دوگانگی و محاسبات کارایی در کارایی هزینه مدل با قیمت نامشخص word
Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies pdf
بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی word
Analyzing Reward Management Framework with Multi Criteria Decision Making Methods pdf
آنالیز چارچوب مدیریت پاداش دهی با روشهای تصمیم گیری چند معیاره word
Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
Relationship between management information systems and corporate performance pdf
رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت word
Best Project Management Practices in the Implementation of an ISO 9001 Quality Management System pdf
بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 word
ارزیابی کیفیت خدمات طبق درک مشتری بر اساس علوم خدمات word
Kano Model and QFD integration approach for Ergonomic Design Improvement pdf
مدل کانو (Kano) و یکپارچه سازی QFD برای بهینه سازی طراحی ارگونومی word
A ZERO-ONE INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR THE DESIGN OF MANUFACTURING CELLS pdf
مدل برنامه ریزی عددصحیح صفر ویک برای طراحی سلول های تولید word
Supply chain optimization modeling in uncertain environment with prediction mechanism pdf
مدل بهینه سازی زنجیره عرضه در محیط نامشخص با مکانیزم پیش بینی word
Management of technology: themes, concepts and relationships pdf
مدیریت تکنولوژی : موضوعات، مفاهیم و روابط word
Mixed Representations of Science and Technology Data for Use in the Management of Technology pdf
نمایش ترکیبی داده های علوم و فناوری برای استفاده در مدیریت فناوری word
Strategic Planning for Management of Technology of China’s High-tech Enterprises pdf
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت فناوری شرکت های با تکنولوژی پیشرفته در چین word
Model Predictive Control for inventory Management in Supply Chain Planning pdf
کنترل بر اساس مدل پیش بینی برای مدیریت موجودی در برنامه ریزی زنجیره تأمین word
A cloud computing platform for ERP applications pdf
یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) word
Fuzzy UTASTAR: A method for discovering utility functions from fuzzy data pdf
UTASTAR فازی: روشی برای استخراج (یافتن) توابع سود از داده فازی word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Intelligence decision systems in enterprise information management pdf
سیستم های تصمیم گیری هوشمند در مدیریت اطلاعات سرمایه گذاری word
A new method for solving fully fuzzy linear programming problems pdf
روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی word
Essential changes for knowledge management establishment in a country: a macro perspective pdf
تغییرات ضروری برای برقراری مدیریت مبتنی بر دانش در یک کشور: نگرشی عمده به آینده word
Critical issues for knowledge management implementation at a national level pdf
مسائل مهم در پیاده سازی مدیریت مبتنی بر دانش در سطح ملی word
Formulation of a strategic knowledge management maturity model pdf
قاعده سازی برای یک مدل بلوغ مدیریت دانش راهبردی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید