مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 5)

Determination of Residual Stresses Numerically Obtained in ASTM AH36 Steel Welded by TIG Process pdf
تعیین تنش های پسماند ایجاد شده در جوشکاری فولاد ASTM AH36 توسط پروسه ی TIG به صورت عددی word
ساختار میکروسکوپی و مشخصات مکانیکی مواد مرکب متورق ZrC-SiC با پودرهای SiC متفاوت word
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties pdf
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها word
Thin Solid Films pdf
High-porosity titanium foams by powder coated space holder compaction method pdf
Recycling of Water Treatment Plant Waste for Production of Soil- Cement Bricks pdf
بازیابی پسماند واحد تصفیه آب برای تولید آجر خاکی- سیمانی word
Forming limit diagrams of strain-rate-dependent sheet metals pdf
نمودارهای حد شکل دهی ورقه های فلزی وابسته به نرخ کرنش word
Preliminary Experimental Study of Laser Cladding Repair on Directionally Solidified Blades pdf
مطالعه تجربی مقدماتی ترمیم پره های جامدسازی شده جهت دار به روش روکش دهی لیزری word
Microstructural Response of Directionally Solidified Rene´ 80 Superalloy to Gas-Tungsten Arc Welding pdf
ریزساختار حاصل از انجماد جهت دار سوپرآلیاژ Rene 80 توسط روش جوشکاری قوسی گاز تنگستن word
Microstructural Analysis of Laser-Beam-Welded Directionally Solidified INCONEL 738 pdf
آنالیز میکروساختاری جوشکاری یک طرفه‌ی جامد اینکونل 738 با پرتو لیزری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید