مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی‌

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی‌ به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی استخراجی‌ نمایید.

Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت
Bioleaching of rare earth and radioactive elements from red mud using Penicillium tricolor RM-10
استخراج زیستی عناصر نادر خاکی و رادیو اکتیو از لجن قرمز با استفاده از قارچ کپک زده سه رنگ RM-10
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3

Skip Navigation Links