مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی (صفحه 1)

Reconstruction of reflectance spectra using weighted principal component analysis pdf
بازسازی بازتاب طیف با استفاده از تحلیل مؤلفه وزنی word
Carding of Tender Wool pdf
کاردینگ الیاف پشم پست (پشم نامرغوب و کم استحکام که شانه نمی شود) word
Improving light fastness of natural dyes on cotton yarn pdf
بهبود ثبات نوری رنگ های طبیعی بر روی نخ پنبه ای word
Enhanced photocatalytic activity of nanohybrids TiO2/CNTs materials pdf
بهبود فعالیت فتوکاتالیستی مواد نانو هیبریدی TiO2/CNTs word
Modelling of the Change in Structure of Woven Fabric under Mechanical Loading pdf
مدل سازی تغییر ساختاری پارچه بافته شده تحت بارگذاری مکانیکی word
Cold Pad-Batch dyeing method for cotton fabric dyeing with reactive dyes using ultrasonic energy pdf
وش رنگرزی پد-بچ سرد برای رنگرزی پارچه‌ی پنبه‌ای با رنگ های راکتیو با استفاده از انرژی فراصوت word
The Influence of Thread Twist on Alterations in Fibers’ Mechanical Properties pdf
اثر تاب نخ دوخت روی تغییرات خواص مکانیکی الیاف word
3D Braided Material Based on Space Group R3 Symmetry pdf
مواد بافته شده سه بُعدی بر اساس تقارن گروه های فضایی R3 word
Analysis of the tensile behavior of tubular braids using energy method, part I: theoretical analysis pdf
آنالیز رفتار کششی قیطان های لوله ای با استفاده از روش انرژی ، بخش 1: آنالیز تئوری word
The influence of mechanical properties of sewing threads on seam pucker pdf
اثر خواص مکانیکی نخ های دوخت روی جمع شدگی درز word
Improving Colorant Absorption from Pistachio Hulls on Wool Fiber Using Protease Enzyme pdf
بهبود جذب رنگ از پوسته پسته بر فیبر پشم با استفاده از آنزیم پروتئاز word
Pistachio Hulls, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing pdf
پوسته پسته، یک منبع جدید رنگ طبیعی برای رنگرزی پشم word
Effect of Core Yarn Twist in DREF 2 Friction Spun Yarn pdf
تاثیر تاب نخ هسته در نخ های ریسیده شده ی اصطکاکی درف 2 word
The Survey about the Degree of Damage of Radiation-Protective Shields in Operation Room pdf
بررسی پیرامون آسیبهای وارده به لباس های محافط در برابر تابش در اتاق عمل word
Damage Monitoring of Ball Bearing pdf
مشاهده و ارزیابی (monitoring) آسیب یاتاقان ساچمه¬ای word
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater pdf
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی word
Smart fabric sensors and e-textile technologies: a review pdf
فناوری حسگرهای پارچه ای هوشمند و منسوجات الکترونیکی: یک مرور word
Neural Network Models for Fabric Drape Prediction pdf
مدلهای شبکه عصبی برای پیش بینی خاصیت ریخت پارچه word
Dendrimers - An Auxilliary in Dyeing pdf
دندریمر ها - ماده ی کمکی در رنگرزی word
THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES pdf
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم word
Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers pdf
اصلاح الیاف PLA با استفاده از پلیمرهای آبدوست زیست تخریب پذیر word
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers pdf
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه word
Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites pdf
اصلاح سطحي الیاف سلولزی با استفاده از نانوکامپوزیتهاي بر پايه دي¬اكسيد تيتانيوم چند منظوره word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید