مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 4)

Development and thermal properties of carbon nanotube-polymer composites pdf
تولید کامپوزیت های نانو لولة کربنی - پلیمر و خواص حرارتی آن¬ها word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Modeling of diffusion controlled drug delivery pdf
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده word
Dressing Sponges Made of Chitosan and Chitosan - Alginate Fibrids pdf
اسفنج های پانسمان ساخته شده از فیبریدهای کیتوسان و کیتوسان – آلژینات word
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works pdf
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر word
ایروژل های بلوری نانو متخلخل پلی (6،2- دی متیل-4،1- فنیلن) اکسید (PPO) word
Temperature Dependence of Polymer Diffusion in MWCNT/PS Nanocomposites pdf
وابستگی دمایی انتشار پلیمر در نانوکامپوزیت های MWCNT / PS word
Effect of initial sol concentration on the microstructure and morphology of carbon aerogels pdf
اثر غلظت سُل اولیه روی ریزساختار و مورفولوژی ایروژل های کربنی word
characterization of the fracture behaviour of elastomers under complex loading conditions pdf
مشخصه یابی رفتار شکست الاستومرها تحت شرایط بارگذاری ترکیبی word
طراحی سنتزی الکترولیت های پلی استر به کمک محاسبات آب گریزی word
Heat transfer of a generalized stretching/shrinking wall problem with convective boundary conditions pdf
مساله ی انتقال گرمای دیواره ی منبسط و منقبض شونده با شرایط مرزی همرفتی word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Investigation of the effect of sol concentration on the microstructure and morphology of Novolac hyperporous pdf
بررسی تاثیر غلظت سل بر ریزساختار و مورفولوژی نوولاک فوق متخلخل word
Recycling and disposal methods for polyurethane foam wastes pdf
روش های بازیابی و دفع ضایعات فوم پلی یورتان word
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions pdf
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن word
From elastic deformation to flow in tempered chocolate pdf
از تغییرشکل کشسان تا جریان در شکلات تمپرشده word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends pdf
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS word
Self-healing at the nanoscale pdf
خود ترمیمی در مقیاس نانو word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید