مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Modeling VLE and GLE of Systems Involving Polymers by Using SRK Equation of State
مدلسازی سیستم های VLE و GLE شامل پلیمرها توسط معادله حالت SRK
Photostability Study of Ciprofloxacin with Cyclodextrins
بررسی پایداری نوری سیپروفلوکساسین با استفاده از سیکلو دکسترین ها
Modeling of diffusion controlled drug delivery
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده
طراحی سنتزی الکترولیت های پلی استر به کمک محاسبات آب گریزی
Heat transfer of a generalized stretching/shrinking wall problem with convective boundary conditions
مساله ی انتقال گرمای دیواره ی منبسط و منقبض شونده با شرایط مرزی همرفتی
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Investigation of the effect of sol concentration on the microstructure and morphology of Novolac hyperporous
بررسی تاثیر غلظت سل بر ریزساختار و مورفولوژی نوولاک فوق متخلخل
Recycling and disposal methods for polyurethane foam wastes
روش های بازیابی و دفع ضایعات فوم پلی یورتان
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن
From elastic deformation to flow in tempered chocolate
از تغییرشکل کشسان تا جریان در شکلات تمپرشده
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS
Self-healing at the nanoscale
خود ترمیمی در مقیاس نانو
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن

Skip Navigation Links