مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 7)

یک روش محاسباتی جدید برای ساخت TIN با استفاده از داده های لیدار word
Flexural modelling of steel fibre-reinforced concrete beams with and without steel bars pdf
مدل سازی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با الیاف فولادی با و بدون آرماتورهای فولادی word
Simplified Liquefaction Prediction and Assessment Method Considering Waveforms and Durations of Earthquakes pdf
روش ساده پیش بینی و ارزیابی روانگرایی با در نظر گرفتن شکل موج و مدت دوام زلزله word
Adaptive algorithm for large scale dtm interpolation from lidar data for forestry applications in steep forested terrain pdf
الگوریتم تطبیقی برای درونیابی DTM بزرگ مقیاس از داده¬های LiDAR برای کاربردهای جنگلداری در نواحی جنگلی پرشیب word
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt pdf
Effect of Morphology and Dispersibility of Silica Nanoparticles on the Mechanical Behaviour of Cement Mortar pdf
اثر مورفولوژی و تفرقِ نانوذراتِ سیلیس بر رفتار مکانیکیِ ملات سیمان word
Road safety audit on a major freeway: implementing safety improvements pdf
بازدید و کنترل ایمنی جاده در یک آزادراه بزرگ: اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به ایمنی word
Dynamic fracture analysis of the soil-structure interaction system using the scaled boundary finite element method pdf
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران word
Progressive failure analysis of shallow foundations on soils with strain-softening behaviour pdf
تحلیل فروریزش پیش رونده شالوده های سطحی بر روی خاک های با رفتار نرم شوندگی کرنشی word
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو word
Effect of weld details on the ductility of steel column baseplate connections pdf
اثر جزئیات جوش بر روی شکل پذیری اتصالات صفحه ستون- ستون فولادی word
Design for earthquake-resistent reinforced concrete structural walls pdf
طراحی برای دیوارهای سازه ای بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله word
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS pdf
تولید و بهنگام سازی اتوماتیک مدلهای رقومی شهری با استفاده از سیستم های اسکن خطی با قدرت تفکیک بالا word
Extended FEM modelling of crack propagation using the semi-circular bending test pdf
مدلسازی FEM گسترده انتشار ترک خوردگی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره ای word
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica pdf
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس word
Creep behaviour of an undisturbed lightly overconsolidated clay pdf
رفتار خزشی یک خاک رسی دست نخورده فوق تحکیم یافته بصورت کند word
Soil–pile-bridge structure interaction in liquefying ground using shake table testing pdf
بر هم کنش سازه پل- شمع – خاک در زمین روانگرا با استفاده از آزمایش میز لرزان word
Differences in cracking resistance of asphalt mixtures due to ageing and moisture damage pdf
تفاوت در مقاومت ترک خوردگی مخلوط های آسفالت در اثر پیری و آسیب رطوبت word
نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر word
Design equations for moment strength of RBS-B connections pdf
طراحی معادلات مقاومت خمشی اتصالات RBS-B word
Liquefaction assessment of cohesionless soils in the vicinity of large embankments pdf
ارزیابی روانگرایی خاک های غیر چسبان در مجاورت خاکریزهای بزرگ word
روش جدید تقویت ساختمان اصلی مدرسه در ترکیه : استفاده از دیوار برشی خارجی word
Sizing optimization of truss structures using flower pollination algorithm pdf
بهینه سازی ابعاد سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گل word
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces pdf
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر word
Kinematic interaction of piles in laterally spreading ground pdf
اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین word
Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system pdf
مدلسازی خرابی پیش رونده یک سازه چندطبقه با استفاده از سیستم فنر-جرم-میراگر word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید