مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 10)

Development of a simplified design method to predict the fire rating of LSF walls pdf
توسعه یک روش طراحی ساده شده برای پیش بینی درجه بندی در برابر حریق دیوارهای LFS word
Design equations for moment strength of RBS-B connections pdf
طراحی معادلات مقاومت خمشی اتصالات RBS-B word
Rotation capacities of reduced beam section with bolted web (RBS-B) connections pdf
ظرفیت دورانی مقطع تیر کاهش یافته برای اتصالات با جان تیر پیچی (RBS-B) word
بهبود رفتار دوره ای اتصالات با سطح مقطع کاهش یافته که مانع از کمانش موضعی جان تیر می شود word
Extended FEM modelling of crack propagation using the semi-circular bending test pdf
مدلسازی FEM گسترده انتشار ترک خوردگی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره ای word
ADECO full-face tunnel excavation of two 260 m2 tubes in clays with sub-horizontal jet-grouting under minimal urban cover pdf
حفاری کامل مقطع تونل ADECO دو تونل 260 m2 زیرزمینی در خاک رس دوغاب ریزی شده، تحت پوشش حداقلی شهر word
Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review pdf
مروری بر کاربرد آلیاژهای دارای حافظه شکلی در جداسازی لرزه ای word
Architecture and Application Research of Cooperative Intelligent Transport Systems pdf
ساختار و کاربردهای سیستم های هوشمند مشارکتی حمل و نقل word
Improving Safety of Transportation by Using Intelligent Transport Systems pdf
ارتقای ایمنی حمل و نقل با استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل word
Aging mechanism and effective recycling ratio of SBS modified asphalt pdf
مکانیسم پیری و نسبت بازیافت مؤثر آسفالت اصلاح شده با SBS word
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics pdf
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک word
Fluid-structure interactions and flow induced vibrations: A review pdf
برهم کنش های سیال -سازه و ارتعاشات ناشی از جریان: بصورت مروری word
MULTI CRITERIA CLASSIFICATION FOR SPARE PARTS INVENTORY pdf
طبقه بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی word
Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate pdf
رفتار هیدرولیز (آبکافت) و انعقاد پلی فریک سولفات و سولفات آهن word
نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر word
Sustainable steel construction pdf
ساختمان فولادی پایدار word
Air Entrainment and Pressure Fields over Stepped Spillway in Skimming Flow Regime pdf
هوادهی و فیلد های فشار روی سرریز پلکانی در رژیم جریان غیرریزشی word
تاثیر بارگذاری کششی چرخه ای بر مقاومت خروجی ژئو گریدهایی تعبیه شده در یک خاک مملو از دانه های فشرده word
Rethinking project management and exploring virtual design and construction as a potential solution pdf
بازاندیشی مدیریت پروژه و بررسی طراحی و ساخت مجازی به عنوان یک راهکار بالقوه word
Plastic hinge analysis of FRP confined circular concrete columns pdf
تحلیل مفصل پلاستیک ستون های بتنی دایره ای محصور شده با FRP word
Using systems dynamics to better understand change and rework in construction project management systems pdf
استفاده از پویایی سیستم ها برای درک بهتر تغییر و بازنگری در سیستم های مدیریت پروژه ساخت و ساز word
Effect of soil–structure interaction on the reliability of reinforced concrete bridges pdf
اثر اندرکنش خاک و سازه بر قابلیت اطمینان پل های بتنی مسلح word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید