مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 11)

Numerical modelling of supercritical submerged water jets in a subcritical co-flow pdf
مدلسازی عددی جت های آبی مستغرق فوق بحرانی در یک جریان دوگانه زیر بحرانی word
Blade Design and Performance Analysis of Wind Turbine pdf
طراحی پره و آنالیز عملکرد توربین بادی word
Numerical simulation of the breakup of a round liquid jet by a coaxial flow of gas with a subgrid Lagrangian breakup model pdf
A new generalized upper-bound solution for the ECAE process pdf
یک راه حل عمومی کران بالای جدید برای فرایند ECAE word
Detailed simulations of primary breakup of turbulent liquid jets in crossflow pdf
شبیه سازی های دقیق از جداسازی اولیه جت های مایع آشفته در جریان ضربدری word
Mass transfer into a spherical bubble pdf
انتقال جرم در یک حباب کروی word
Simulation of the thermal field of submerged supercritical water jets at near-critical pressures pdf
شبیه سازی میدان گرمایی جت های آبی فوق بحرانی زیر آب در فشارهای تقریبا بحرانی word
Non-Fourier Heat Conduction in Carbon Nanotubes pdf
انتقال حرارت هدایتی در نانو تیوب های کربنی word
Analysis of loop heat pipe performance under varying wick load pdf
آنالیز عملکرد هیت پایپ حلقه ای تحت تغییر بار فتیله word
CFD modeling of primary breakup during metal powder atomization pdf
مدلسازی CDF از تجزیه اولیه در طی اتمیزاسیون پودر فلز word
Hydroforming - a method to manufacture light-weight parts pdf
هیدروفرمینگ روشی برای ساخت قطعات سبک word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید