مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
مدیریت توسعه: تئوری ها، روش ها و کاربردها در کارآفرینی، نوآوری و برخورد معقول
Technological management: expanding the perspective of management of technology
مدیریت حرفه ای(فناورانه ) : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری
Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry
اجرای استراتژی فناوری در کشور های در حال توسعه -تجربه صنعت ترن های خط آهن اندونزی
Technological management: expanding the perspective of management of technology
مدیریت حرفه ای : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری
Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness
شیوه های حاکمیت شبکه ای: ساختار، مدیریت و اثر بخشی
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن
Constructs in Strategic Management
سازه‌ها در مدیریت استراتژیک

Skip Navigation Links